Jonas Gum­mes­son: Löfven be­hö­ver ge be­sked om ökat mi­li­tärt hot

Ett väp­nat mi­li­tärt an­grepp mot Sve­ri­ge kan in­te läng­re ute­slu­tas, en­ligt för­svars­be­red­ning­en. Frå­gan är hur stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) stäl­ler sig till den be­döm­ning­en när han in­le­der Folk och för­svar i Sä­len i dag.

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ör­svars­be­red­ning­ens del­rap­port da­gar­na fö­re jul ri­ta­de ef­fek­tivt om den sä­ker­hets­po­li­tis­ka kar­tan. Sju av åt­ta riks­dags­par­ti­er i be­red­ning­en är nu eni­ga om att det finns ett ökat mi­li­tärt hot mot Sve­ri­ge, en­dast Väns­ter­par­ti­et re­ser­ve­rar sig och ser ett väp­nat an­grepp som ”fort­satt osan­no­likt”.

Ste­fan Löfven och mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son, som ock­så ta­lar i Sä­len i dag, mås­te nu för­hål­la sig till det­ta: de­lar man för­svars­be­red­ning­ens bild av sä­ker­hets­lä­get el­ler in­te.

Sär­skilt för Löfven kan det te sig svår­smält när en del in­van­da be­grepp ställs på hu­vu­det av be­red­ning­en.

FVid Folk och för­svars kon­fe­rens för ett år se­dan kom re­ge­ring­ens na­tio­nel­la sä­ker­hets­stra­te­gi di­rekt från tryc­ke­ri­et och såg da­gens ljus i stats­mi­nis­terns an­fö­ran­de den gång­en. Som van­ligt be­to­na­des att ”Sve­ri­ges mi­li­tä­ra al­li­ans­fri­het tjä­nar oss väl”, pre­cis som Ste­fan Löfven ock­så gjort i var­je re­ge­rings­för­kla­ring se­dan 2014.

I för­svars­be­red­ning­ens del­rap­port fö­re­kom­mer den mi­li­tä­ra al­li­ans­fri­he­ten över hu­vud ta­get in­te i tex­ten, en­bart i två re­ser­va­tio­ner där Väns­ter­par­ti­et och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na hål­ler fast vid den stånd­punk­ten. I Sä­len kom­mer Löfven be­hö­va ha be­sked att ge om re­ge­ring­ens håll­ning.

För­svars­be­red­ning­ens ut­gångs­punkt är ”den svens­ka so­li­da­ris­ka sä­ker­hets­po­li­ti­ken” som om­fat­tar EU-län­der och nor­dis­ka grann­län­der oav­sett med­lem­skap i Na­to.

För egen del för­vän­tar vi oss då ”att des­sa län­der age­rar på sam­ma sätt om Sve­ri­ge drab­bas”.

Mi­li­tärt stöd kan kom­ma från Na­to el­ler USA en­skilt. Om det verk­li­gen blir så är en an­nan sak.

För­svars­be­red­ning­en kon­sta­te­rar att det lik­väl tar tre må­na­der in­nan hjälp ut­i­från kan nå fram. Un­der ti­den mås­te Sve­ri­ge kla­ra för­sva­ret på egen hand.

Be­red­ning­en no­te­rar ock­så att part­ner­län­der som Sve­ri­ge in­te om­fat­tas av Na­to­län­der­nas ”ge­men­sam­ma för­svars­pla­ne­rings­pro­cess”.

En­ligt den sä­ker­hets­po­li­tis­ke ut­re­da­ren Kris­ter Bring­éus be­tän­kan­de från sep­tem­ber 2016 in­ne­bär det att Sve­ri­ge kan ham­na i ”ett pla­ne­rings­mäs­sigt mör­ker­land” när ett mi­li­tärt sam­ar­be­te med Na­to och USA mås­te ”im­pro­vi­se­ras” i ett krislä­ge. Det, i sin tur, ger en an­gri­pa­re ”ope­ra­ti­va för­de­lar” vid en at­tack mot Sve­ri­ge.

Bring­éus såg bå­de för- och nack­de­lar med ett svenskt Na­to­med­lem­skap och har se­dan dess va­rit ett rött skyn­ke för re­ge­ring­en.

För­svars­be­red­ning­en de­lar nu Bring­éus slut­sats att Ryss­land kan ha ett mi­li­tärt ege­nin­tres­se av att till­skan­sa sig svenskt ter­ri­to­ri­um, främst Got­land, in­för en at­tack mot Bal­ti­kum för att skä­ra av Na­to­stöd över Ös­ter­sjön.

Frå­gan för Ste­fan Löfven är om den hot­bil­den, i kom­bi­na­tion med kon­se­kven­sen av att det sak­nas sam­ord­nad för­svars­pla­ne­ring, på­ver­kar re­ge­ring­ens syn på Na­to.

Även i öv­rigt kan riks­kon­fe­ren­sen valå­ret 2018 bju­da på tuf­fa­re tag än van­ligt på Hög­fjälls­ho­tel­let:

Lad­dat mö­te num­mer ett: Ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström kom­mer att träf­fa Na­tos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Jens Stol­ten­berg och då är äm­net re­ge­ring­ens av­sikt att skri­va un­der FN-kon­ven­tio­nen om en kärn­va­pen­fri värld.

USA:s Na­to­am­bas­sa­dör Kay Bai­ley Hutchi­son kri­ti­se­ra­de ny­li­gen Wall­ströms pla­ner och var­na­de för kom­man­de sam­ar­bets­pro­blem. Wall­ströms svar blev att ”Na­to ska av­stå från att sä­ga sa­ker som upp­levs som press och hot mot Sve­ri­ge”. Lad­dat mö­te num­mer två: I mor­gon står bå­de för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) och ÖB Mi­cael Bydén på ta­lar­lis­tan.

Vid Folk och för­svar för ett år se­dan för­kla­ra­de Hul­tqvist att ”jag är in­te be­redd att del­ta i nå­gon of­fent­lig auk­tion om peng­ar”, när Al­li­an­sen kräv­de öka­de anslag. Ett halv­år se­na­re blev det än­då åt­ta nya mil­jar­der i för­sva­rets bud­get.

I bör­jan av de­cem­ber mar­ke­ra­de Bydén, trots den höj­ning­en, oro för ”ga­pet” i för­svars­e­ko­no­min i en SvD-in­ter­vju och me­na­de att ”vi kan in­te fort­sät­ta så här år ef­ter år”.

Frå­gan är nu om ÖB står fast vid den kri­ti­ken, och vad Hul­tqvist sä­ger om sa­ken.

Jonas Gum­mes­son är för­svar­s­och sä­ker­hets­po­li­tisk reporter på SvD. Läs fler tex­ter av ho­nom på SvD.se/av/jonas-gum­mes­son

Folk och för­svar 2018 | SvD.se För Ste­fan Löfven kan det te sig svår­smält när en del in­van­da be­grepp ställs på hu­vu­det av för­svars­be­red­ning­en, skri­ver Jonas Gum­mes­son. Fo­to: An­ders Wiklund/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.