Ban­tat ci­vil­för­svar oro­ar Pe­ter Hul­tqvist

Svenska Dagbladet - - NYHETER - To­mas Au­gustsson to­mas.au­gustsson@svd.se

Det svens­ka ci­vil­för­sva­ret har rus­tats ned oer­hört långt – det kom­mer att ta väl­digt många år att få ord­ning på det igen. Det häv­dar för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) som ock­så vill se över reg­ler­na för så kal­lat krigs­vik­ti­ga fö­re­tag. – Vi har rus­tat ned ci­vil­för­sva­ret oer­hört långt. Det är en lång re­sa att byg­ga upp det igen.

Det sa den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke för­svars­mi­nis­tern Pe­ter Hul­tqvist när han in­ter­vju­a­des i Sve­ri­ges Ra­di­os Ekots lör­dags­in­ter­vju.

En­ligt Hul­tqvist rusta­des det ci­vi­la för­sva­ret ned mer än det mi­li­tä­ra ef­ter att det kal­la kri­get upp­hört. Med tan­ke på hur om­fat­tan­de ned­drag­ning­en var på den mi­li­tä­ra si­dan ger det en an­ty­dan om lä­get för ci­vil­för­sva­ret.

– Vi har en upp­förs­bac­ke och vi mås­te job­ba med det här i minst ett ti­o­års­per­spek­tiv. Det är en lång väg att gå men vi mås­te bör­ja nå­gon­stans, sa Pe­ter Hul­tqvist.

Han pra­ta­de ock­så om att för­ut­sätt­ning­ar­na för ci­vil­för­sva­ret har änd­rats re­jält se­dan det kal­la kri­gets da­gar. Nu är vi till ex­em­pel helt be­ro­en­de av it för att be­tal­ning­ar och det fi­nan­si­el­la systemet ska fun­ge­ra. Många vik­ti­ga verk­sam­he­ter har dess­utom lagts ut på bo­lag som kan ha sin bas i and­ra län­der. Det ökar i sig ris­ken i ett krislä­ge och Hul­tqvist var kri­tisk mot ut­veck­ling­en.

Han sa ock­så att re­ge­ring­en nu ska se över reg­ler­na för de fö­re­tag som är ex­tra vik­ti­ga i ett kris- el­ler krigs­lä­ge. Det hand­lar även om krigs­pla­ce­ring av per­so­nal i vik­ti­ga fö­re­tag.

Nå­got svar på om Sve­ri­ge bör skri­va un­der FN-kon­ven­tio­nen om att för­bju­da kärn­va­pen kom där­e­mot in­te. Det är en käns­lig frå­ga, där se­nast vice stats­mi­nis­tern Isa­bel­la Lö­vin (MP) i ett in­lägg på DN De­batt i hel­gen skrev att Sve­ri­ge bör skri­va un­der. Men ett un­der­teck­nan­de kan ska­da Sve­ri­ges re­la­tion till och för­svars­sam­ar­be­te med USA.

– Vå­ra sam­ar­be­ten får in­te rub­bas. Vi har byggt upp dem un­der många år och de är nöd­vän­di­ga för Sve­ri­ges sä­ker­het och för sta­bi­li­te­ten i vår del av Eu­ro­pa, var det en­da Hul­tqvist nu vil­le sä­ga om sa­ken. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.