”In­tres­set för OS stort in­ne i Nord­ko­rea”

Svenska Dagbladet - - NYHETER - Jan Maj­lard jan.maj­lard@svd.se

Nord­ko­re­as när­man­de till Syd­ko­rea och stun­dan­de OS för­vå­nar in­te Au­gust Borg, ti­di­ga­re char­gé d’af­faires på svens­ka am­bas­sa­den i Nord­ko­re­as hu­vud­stad Pyon­gy­ang.

– Idrot­ten är jät­te­vik­tig i lan­det, sä­ger han. Tho­mas Bach, den in­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­téns ord­fö­ran­de, har vid hög­kvar­te­ret i schwei­zis­ka Lau­san­ne un­der vec­kan sam­ta­lat med Nord­ko­re­as IOK-re­pre­sen­tant Chang Ung och även ut­sän­da från OS-ar­ran­gö­ren Syd­ko­rea.

Sam­ta­len har kret­sat kring vil­ka id­rot­ta­re från Nord­ko­rea som ska få del­ta – trots att de in­te har del­ta­git i of­fi­ci­el­la kvaltäv­ling­ar – och hur del­ta­gan­det kom­mer att se ut i form av flag­ga, na­tio­nalsång, ce­re­mo­ni­er och stöd från läk­tar­na.

Au­gust Borg till­bring­a­de två år på svens­ka am­bas­sa­den i den nord­ko­re­ans­ka hu­vud­sta­den Pyon­gy­ang. Han vitt­nar om id­rot­tens sto­ra be­ty­del­se i det stäng­da lan­det och är in­te för­vå­nad över att dik­ta­torn Kim Jong-Un, som tog över mak­ten 2011 ef­ter fa­dern Kim Jong-Ils död, nu öpp­nar för att lå­ta ut­val­da lands­män fär­das de sju mi­len sö­der om grän­sen till OS-sta­den Py­e­ong­chang.

–Oli­ka spor­tar­range­mang är stän­digt på­gåen­de. Jag var där när OS i Rio äg­de rum. De som ha­de ta­git guld möt­tes av tu­sen­tals män­ni­skor med blom­mor i hän­der­na på flyg­plat­sen. Jag vet in­te om de var be­ord­ra­de el­ler ha­de åkt dit på eget be­våg för att hyl­la hjäl­tar­na. I en re­pres­siv mil­jö blir id­rott jät­testo­ra ny­he­ter, sä­ger Au­gust Borg till SvD.

Idrot­ten är även stän­digt när­va­ran­de i var­da­gen.

– Själv spe­la­de jag myc­ket ping­pong. Det var ett bra sätt att um­gås med nord­ko­re­a­ner. Man släp­per li­te på gar­den och kan va­ra som män­ni­skor i all­män­het. Al­la ar­bets­plat­ser har lag i vol­ley­boll. Bas­ket är en an­nan stor sport, sä­ger Au­gust Borg.

Id­rot­tens be­ty­del­se märks ock­så i sam­hälls­pla­ne­ring­en:

– In­fra­struk­tu­ren i öv­rigt kan fal­la sam­man. Men det byggs alltid nya are­nor, sä­ger Au­gust Borg.

Världs­po­li­tiskt me­nar vis­sa be­dö­ma­re att OS-in­vi­ten kan va­ra ett sätt för Kim Jong-Un att dri­va in en kil mel­lan Syd­ko­rea och USA.

–Det kan man ba­ra spe­ku­le­ra i. Jag tyc­ker att det mås­te va­ra bra att väl­kom­na en di­a­log och bry­ta iso­le­ring­en oav­sett sports­li­ga el­ler po­li­tis­ka av­sik­ter, sä­ger Au­gust Borg.

Den all­män­na bil­den på se­na­re tid är att Syd­ko­rea un­der pre­si­dent Moon Jae-In vill när­ma sig Nord­ko­rea och att ett OS-del­ta­gan­de skul­le gyn­na värd­ska­pet. Spe­len, som in­vigs den 9 feb­ru­a­ri, har av Syd­ko­rea kal­lats ”fre­dens olym­pi­ad”. Vad som hän­der ef­ter den 25 feb­ru­a­ri, då el­den släcks är en an­nan sak.

Niklas Swan­ström, chef för In­sti­tu­tet för sä­ker­hets- och ut­veck­lings­po­li­tik (ISDP), anar att värl­den un­der en tid kom­mer att se ett av­brott i tes­ter in­om det nord­ko­re­ans­ka ro­bot­pro­gram­met och syd­ko­re­ans­ka öv­ning­ar med USA.

– Förr el­ler se­na­re mås­te de åter­upp­ta öv­ning­ar­na i nå­gon form, men man be­hö­ver kanske in­te gö­ra det i den mest ag­gres­si­va for­men, sä­ger han till TT .

Niklas Swan­ström tror in­te att de olym­pis­ka spe­len kan ska­pa nå­got var­ak­tigt lugn på var si­da om grän­sen vid den 38:e bredd­gra­den:

– Vi har ett tem­po­rärt lugn och en möj­lig­het att han­te­ra si­tu­a­tio­nen. Men man ska in­te tro att det au­to­ma­tiskt kom­mer att le­da till en lång­sik­tigt sta­bil fred. ª

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.