Fak­ta | Po­li­tiskt tö­vä­der på Ko­re­a­halvön

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª Re­pre­sen­tan­ter för Syd- re­spek­ti­ve Nord­ko­rea möt­tes i tis­dags i den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zon som har de­lat län­der­na se­dan 1953. Det var drygt två år se­dan det se­nas­te mö­tet. ª En­ligt ett ut­ta­lan­de från Syd­ko­re­as åter­för­e­nings­de­par­te­ment är det Nord­ko­rea som har fö­re­sla­git ett nytt mö­te på tjäns­te­man­na­ni­vå i gräns­byn Pan­mun­jom på mån­da­gen. Nord­ko­rea vill då ha sam­tal om möj­lig­he­ten att skic­ka ar­tis­ter till de olym­pis­ka vin­ter­spe­len i syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong­chang i feb­ru­a­ri. ª Nord­ko­rea har ock­så fö­re­sla­git yt­ter­li­ga­re ett da­tum för att på tjäns­te­man­na­ni­vå dis­ku­te­ra lan­dets del­ta­gan­de i OS, en­ligt åter­för­e­nings­de­par­te­men­tet. TT

Niklas Svanström, chef för In­sti­tu­tet för sä­ker­hets- och ut­veck­lings­po­li­tik. Fo­to: ISDP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.