54 län­der krä­ver ur­säkt av Trump

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

”Ex­tremt upp­rör­da” af­ri­kans­ka län­der krä­ver att USA:s pre­si­dent Do­nald Trump tar till­ba­ka, och ber om ur­säkt för, sitt språk­bruk då han upp­ges ha kal­lat Hai­ti och af­ri­kans­ka län­der för ”skit­hålslän­der”.

Ef­ter ett ex­train­satt mö­te för af­ri­kans­ka län­ders FN-am­bas­sa­dö­rer i fre­dags med­de­la­de de att grup­pen är ”oro­ad över den fort­sat­ta och väx­an­de tren­den i den amerikanska ad­mi­nist­ra­tio­nen mot Afri­ka och män­ni­skor med af­ri­kanskt ur­sprung, att bak­ta­la kon­ti­nen­ten och fär­ga­de män­ni­skor”.

Grup­pen, som be­står av re­pre­sen­tan­ter för 54 län­der, för­dö­mer ”de upp­rö­ran­de, ra­sis­tis­ka och främ­lings­fi­ent­li­ga kom­men­ta­rer­na från USA:s pre­si­dent som rap­por­te­ras av me­di­er”, skri­ver grup­pen i ett ut­ta­lan­de.

FN-am­bas­sa­dö­rer­na tac­kar ock­så de ame­ri­ka­ner som har för­dömt språk­bru­ket. Ut­ta­lan­det god­kän­des en­häl­ligt ef­ter fy­ra tim­mars dis­kus­sio­ner.

Trump ska ha fällt kom­men­ta­ren i tors­dags vid ett mö­te i Vi­ta hu­set, en­ligt per­so­ner som när­va­ra­de. På Twit­ter för­ne­kar han själv språk­bru­ket.

I fre­dags val­de USA:s am­bas­sa­dör i Pa­na­ma, en kar­riär­di­plo­mat och fö­re det­ta he­li­kop­ter­pi­lot i USA:s ma­rinkår, att sä­ga upp sig. Or­sa­ken var att han in­te kun­de tjä­na pre­si­dent Trump läng­re, sa han. TT-AFP-Reu­ters

Do­nald Trump på väg in i he­li­kop­tern Ma­ri­ne One i fre­dags ef­ter att ha ge­nom­gått den sed­van­li­ga häl­so­kon­trol­len för pre­si­den­ter i Bet­hes­da.

Bob Fu, le­da­re för den USA­ba­se­ra­de or­ga­ni­sa­tio­nen Chi­na Aid, om att en ki­ne­sisk ”me­ga­kyr­ka” har ri­vits av re­gi­men. Den sto­ra kyr­kan Jin­deng­tai (”Gyl­le­ne ljus­sta­ken”) har stått i Lin­fen i pro­vin­sen Shanxi se­dan 2009, men dömts ut av myn­dig­he­ter­na som ett svart­byg­ge. I tis­dags bör­ja­de mi­li­tär­po­lis pla­ce­ra ut spräng­äm­nen un­der bygg­na­den och nu är den för­störd, sä­ger Bob Fu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.