Fak­ta | Oprah Gail Win­frey

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª Född: 29 ja­nu­a­ri 1954 i Kosci­u­sko, Mis­sis­sip­pi.

ª Fa­milj: Sam­bon Sted­man Gra­ham, inga barn.

ª För­mö­gen­het: En­ligt For­bes är Oprah Win­frey god för 23 mil­jar­der kro­nor.

ª Kar­riär: Talkshow-värd, tv-pro­du­cent, skå­de­spe­lers­ka. Oprah har vid si­dan av sitt tv-pro­gram ska­pat ett me­di­eim­pe­ri­um, med tid­ning­ar, en radio- och tv-ka­nal och ett pro­duk­tions­bo­lag vid namn Har­po pro­duc­tions (Oprah bak­läng­es). Hon har även med­ver­kat i fil­mer som ”Pur­pur­fär­gen”, där hon Oscarsno­mi­ne­ra­des, ”The But­ler” och ”Sel­ma”.

ª Känd för: Sin sto­ra öp­pen­het. Har bland an­nat be­rät­tat hur en pojk­vän fick hen­ne att rö­ka crack och att hon våld­ta­gits och ut­satts för in­cest. Tv-tit­tar­na har även kun­nat föl­ja Opra­hs vikt­pro­blem och jo­jo-bant­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.