För att nå en sta­bi­li­se­ring på 1,5 gra­der är vi be­ro­en­de av att ha tek­nik för ”ne­ga­ti­va ut­släpp”.

Svenska Dagbladet - - NYHETER - TT-AFP

I kli­matav­ta­let som un­der­teck­na­des av näs­tan 200 län­der i Pa­ris 2015 är må­let att den glo­ba­la upp­värm­ning­en ska be­grän­sas till ”klart un­der” 2 gra­der Celsi­us och ef­ter­strä­va att nå 1,5 gra­der. Men en­ligt ett ut­kast till en rap­port, som ska pre­sen­te­ras för stats- och re­ge­rings­che­fer vid ett mö­te i ok­to­ber, är 1,5-gra­ders­må­let snart in­te läng­re in­om räck­håll. För att må­let ska va­ra möj­ligt att nå krävs det att värl­dens län­der age­rar nu och gör sto­ra an­sträng­ning­ar för att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släpp och ener­gi­för­bruk­ning.

Ut­an sto­ra insatser och an­sträng­ning­ar är det ”ex­tremt osan­no­likt att 1,5-gra­ders­må­let är nått vid ut­gång­en av 2000ta­let”, står det i den 1 000-si­di­ga rap­por­ten som hund­ra­tals fors­ka­re har job­bat med.

Med nu­va­ran­de ut­veck­ling spår fors­kar­na i rap­por­ten att 1,5-gra­ders­grän­sen kom­mer att pas­se­ras re­dan nå­gon gång un­der 2040-ta­let. Ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser kom­mer re­dan om 10–15 år att ha pas­se­rat den gräns som skul­le ha ga­ran­te­rat att må­let kun­de nås.

Rap­por­ten om 1,5-gra­ders­må­let har ta­gits fram ef­ter på­tryck­ning­ar från län­der, ex­em­pel­vis små öna­tio­ner och län­der i Asi­en med tät­be­fol­ka­de flod­del­tan, vars he­la ex­istens kan ho­tas om ge­nom­snitt­stem­pe­ra­tu­ren sti­ger 2 gra­der.

–Det finns en bryt­punkt för när hav­s­ni­vå­er­na sti­ger, mesta­dels be­ro­en­de på smäl­tan­de isar på Grön­land och Antark­tis, nå­gon­stans mel­lan 1,5 och 2 gra­der. Med 2 gra­ders ök­ning kom­mer hav­s­ni­vå­er­na ba­ra att fort­sät­ta sti­ga en­ligt vå­ra mo­del­ler, sä­ger Hans Jo­achim Schelln­hu­ber, chef för Pots­dam-In­sti­tut für Kli­ma­folgen­forschung (PIK), till ny­hets­by­rån AFP.

Den en­da fram­kom­li­ga vägen till 1,5-gra­ders­må­let går en­ligt ex­per­ter via ”ne­ga­ti­va ut­släpp”, på eng­els­ka känt som car­bon cap­tu­re, som in­ne­bär att man av­lägs­nar kol­di­ox­id från at­mo­sfä­ren och se­dan an­vän­der den som bräns­le el­ler lag­rar den un­der jord. Men tek­ni­ken som krävs för att gö­ra det i in­dust­ri­ell ska­la finns in­te i dag. En del ex­per­ter tror att för stort fo­kus på 1,5-gra­ders­må­let, och den tek­nik som krävs för att nå det, kan ta fo­kus från ar­be­tet med att mins­ka växt­hus­gas­ut­släp­pen och ska­pa nya pro­blem

– För att nå en sta­bi­li­se­ring på 1,5 gra­der är vi be­ro­en­de av att ha tek­nik för ”ne­ga­ti­va ut­släpp”. 2-gra­ders­må­let är möj­ligt att nå ut­an den, sä­ger Mi­chael Mann vid ESSC (Earth sy­stem sci­ence cen­ter) vid Penn­syl­va­nia sta­te uni­ver­si­ty. ª

från Su­dan. Dess­förin­nan flyd­de hon krigs­här­ja­de öst­ra Ghou­ta nä­ra Da­mas­kus med två barn se­dan ma­ken dö­dats i stri­der. Hur tän­ker hon om kvinn­lig om­skä­rel­se för sin tolvå­ri­ga dot­ter As­maa?

–Usch, så hemskt. Det vill jag verk­li­gen in­te ut­sät­ta hen­ne för. Som om det in­te vo­re nog med allt vi re­dan gått ige­nom, suc­kar hon och pe­kar mot sin vi­ta hu­vud­duk.

Som för­kla­ring drar hon mig mot sko­lans to­a­let­ter. Stäng­er to­a­lett­dör­ren bakom oss, och tar av hu­vud­du­ken med blic­ken i gol­vet. Hu­vu­det är helt kalt.

– För sex år se­dan ha­de jag långt svart hår. Stres­sen un­der kri­get har fått allt mitt hår att fal­la av. Det väx­er in­te ut igen.

– Jag är tra­sig i kropp och själ. Att ens tän­ka på kvinn­lig om­skä­rel­se för min dot­ter är helt en­kelt för myc­ket. Säg att det in­te är sant.

Hai­fa Ko­rai­das för­tviv­la­de blick på­min­ner om Ibra­him Ta­lals i Alexandria. Sam­ma de­spe­ra­tion och vill­rå­dig­het. I Egyp­ten är sy­ri­er­na vis­ser­li­gen långt från hem­lan­dets blod­bad men en sak är klar: li­dan­det är långt ifrån över. ª Mi­chael Mann vid ESSC (Earth sy­stem sci­ence cen­ter) vid Penn­syl­va­nia sta­te uni­ver­si­ty.

Var­dags­liv i Egyp­tens hu­vud­stad Kai­ro. I lan­det har bräns­le­pri­ser­na dub­ble­rats och va­lu­tan ra­sat, sam­ti­digt som män­ni­sko­rätts­brot­ten ökar och tu­ris­men kol­lap­sat. Fo­to: Li­nus Sun­dahl-Djerf (arkiv)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.