Näslund över­läg­sen seg­ra­re: ”Jag åker bätt­re än nå­gon­sin”

Svenska Dagbladet - - SPORT - Henrik Ski­öld

Fjär­de segern i världs­cu­pen den här vin­tern, 100 nya po­äng och näs­tan 100 000 kro­nor ri­ka­re. Li­vet le­ker för skicrosstjär­nan Sandra Näslund.

– Jag åker bätt­re än nå­gon­sin just nu, sä­ger hon. Ef­ter den över­lägs­na fi­nal­se­gern i Id­re Fjäll hyl­la­des 21-åring­en i mål­om­rå­det av svens­ka le­da­re, lag­kam­ra­ter och in­ter­na­tio­nel­la kon­kur­ren­ter.

Och på läk­ta­ren ha­de hon en egen he­jaklack.

Släk­ting­ar och vän­ner sam­la­des un­der en ban­de­roll, prydd med en bild på Sandra och med tex­ten ”Ma­de in Kram­fors”.

– Den ha­de jag in­te sett. Snyggt. Skönt och kul att vin­na på hem­ma­plan. Jag har ett gans­ka stort gäng som är här och kol­lar på mig. Det är he­la släk­ten, li­te Kram­fors­bor och and­ra vän­ner, sä­ger hon.

Sup­port­rar­na kom­mer till­ba­ka i dag. Sett till Näslunds form och ka­pa­ci­tet ta­lar myc­ket för att de får fi­ra hen­nes sjun­de se­ger i världs­cu­pen ba­ra 24 tim­mar ef­ter den sjät­te.

– Kul att hon fick vi­sa i fi­na­len hur över­läg­sen hon är just nu. Nu gäl­ler det att bi­be­hål­la for­men fram till feb­ru­a­ri, sä­ger sport­che­fen Jo­ar Bå­tel­son.

Un­der­för­stått: Har Sandra Näslund top­pat for­men för ti­digt med näs­tan sex vec­kor kvar till OS i Py­e­ong­chang, sä­song­ens höjd­punkt och dit hon åker som en av Sve­ri­ges främs­ta guldfa­vo­ri­ter?

Det får ti­den vi­sa, men själv tar hon in­te nå­got för gi­vet och hål­ler in­te med om att hon va­rit spor­tens do­mi­nant det se­nas­te året.

– Dominerat skul­le jag in­te sä­ga, men det är kul att va­ra med där i top­pen och hål­la en hög ni­vå he­la ti­den. Det känns som om jag är i väl­digt bra form. Jag tror att jag kan ut­veck­las än mer, men jag åker bätt­re än nå­gon­sin just nu.

Och re­spek­ten för kon­kur­ren­ter­na är to­tal.

– Det känns som om de är nä­ra. Det såg man i se­mi­fi­na­len, ett li­tet miss­tag och man blir hårt straf­fad, sä­ger Näslund.

I se­mi­fi­na­len smet schwei­zis­kan Fan­ny Smith för­bi, men i fi­na­len var hon chans­lös, pre­cis som fran- sys­kan Ma­ri­el­le Ber­ger Sab­ba­tel och kan­den­sis­kan In­dia Sher­ret.

Med segern dry­ga­de Näslund ut sin led­ning i den to­ta­la världs­cu­pen. Hon har 520 po­äng, 106 fler än två­an, tys­kan Hei­di Zacher.

En stor del i Näslunds fram­gång­ar lig­ger i hen­nes snab­ba star­ter.

– Star­ter­na fun­ge­ra­de väl­digt bra. Det har de in­te gjort på trä­ning så det är kul att jag får till det här.

Alex­an­dra Ede­bo och Li­sa An­ders­son slogs ut i kvarts­fi­nal och kom på 14:e och 15:e plats. ª

Sve­ri­ges Sandra Näslund jub­lar ef­ter att hon har vun­nit fi­na­len un­der lör­da­gens skicrosstäv­ling­ar i världs­cu­pen i Id­re. Fo­to: Pon­tus Lun­dahl/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.