Falk bäst när svens­kor­na do­mi­ne­ra­de stort

Svenska Dagbladet - - SPORT - TT

Fa­vo­ri­ten Sti­na Nils­son föll i fi­na­len. Än­då blev det dub­belt svenskt i fristils­sprin­ten i Dres­den. Han­na Falk tog sin tred­je världs­cup­se­ger när hon vann fö­re Ma­ja Dahlqvist.

– Jag ha­de be­stämt mig, sä­ger Falk. De svens­ka läng­då­kar­na do­mi­ne­ra­de stort i tys­ka Dres­den när de bäs­ta nors­kor­na val­de att stan­na hemma och täv­la i de nors­ka mäs­ter­ska­pen. Det blev svens­ka seg­rar i samt­li­ga fem kvarts­fi­na­ler och fy­ra av åkar­na tog sig till fi­nal.

Där var Han­na Falk bäst av al­la. Ef­ter en bra start kon­trol­le­ra­de den 28-åri­ga sprint­spe­ci­a­lis­ten lop­pet och var för förs­ta gång­en på sju år först över mål­lin­jen.

–Det var ett tag sen, sä­ger hon till SVT.

Segern be­ty­der myc­ket ef­ter en tuff start på sä­song­en.

– Jät­te­myc­ket. Jag ha­de tunga ben i stort sett i al­la lopp fö­re jul men nu har jag fått en må­nads trä­ning och for­men bör­jar kom­ma. Jag har trä­nat mer klas­siskt med tan­ke vad som kom­ma ska (den in­di­vi­du­el­la sprint­täv­ling­en i OS körs i klas­sisk stil) men det här ver­kar pas­sa mig bra, sä­ger Falk ef­ter att ha dominerat på den kor­ta och plat­ta ba­nan i cen­tra­la Dres­den.

Nyc­keln till segern var den då­li­ga star­ten i se­mi­fi­na­len.

– Jag ha­de be­stämt mig i dag och blev för­ban­nad ef­ter se­min. I fi­na­len gick det bätt­re. Jag tog mig fram i front och sen var det ba­ra att kö­ra, sä­ger Falk.

Över­rask­ning­en Ma­ja Dahlqvist blev tvåa bakom Falk och An­na Dy­vik slu­ta­de fem­ma.

Storstjärnan Sti­na Nils­son föll i fi­na­len i sin täv­lingscome­back men tog än­då över förstap­lat­sen i sprint­världs­cu­pen från nors­kan Mai­ken Cas­per­sen Fal­la.

–Jag är gans­ka arg. Fy­siskt fick jag ab­so­lut sva­ren jag vil­le ha i dag. Det kän­des väl­digt bra i krop­pen och jag är pre­cis där jag vill va­ra. Det var synd att jag in­te fick chan­sen he­la vägen in, sä­ger Nils­son till SVT.

Ame­ri­kans­kan Sop­hie Cald­well blev trea i fi­na­len.

Jag tog mig fram i front och sen var det ba­ra att kö­ra.

Han­na Falk om segern i fristils­sprin­ten i Dres­den.

Längd­ski­då­ka­ren Emil Jöns­son tog ett jät­tek­liv mot sitt tred­je OS när han blev fem­ma i fristils­sprin­ten i Dres­den.

Den ru­ti­ne­ra­de sprint­spe­ci­a­lis­ten – med två OS-me­dal­jer, två VM-me­dal­jer och 16 in­di­vi­du­el­la världs­cup­seg­rar på me­rit­lis­tan – över­ty­ga­de in­te minst tak­tiskt fram till fi­na­len på den kor­ta, plat­ta och myc­ket snab­ba stads­ba­nan.

När pallplatserna för­de­la­des var Jöns­son, som kör­de i den and­ra se­mi­fi­na­len och fick kor­ta­re vi­la än de vas­sas­te kon­kur­ren­ter­na, chans­lös. Ita­li­e­na­ren Fe­de­ri­co Pel­le­g­ri­no vann fö­re norr­man­nen Jo­han­nes Høs­flot Klae­bo.

Teodor Peterson är OS-klar och var bäs­te svensk i kva­let men åk­te ur i kvarts­fi­nal pre­cis som Karl-Jo­han Dy­vik och Emil Johansson. Jo­han Hägg­ström och Karl-Jo­han West­berg blev ut­slag­na re­dan i kva­let. ª Fre­dags­kväl­len i Split bjöd på skar­pa kon­tras­ter. Tu­sen­tals röd­vit­ru­ti­ga fans väll­de ut på ga­tor­na, där bil­tutor­na sig­na­le­ra­de att Kro­a­ti­en ha­de kört över Ser­bi­en i EM-pre­miä­ren.

Sam­ti­digt satt det svens­ka hand­bolls­lands­la­get hemma på ho­tel­let och dep­pa­de. Choc­ken och knoc­ken mot Is­land – 24–26 ef­ter en blå­gul mar­drömstart – har satt Sve­ri­ge i ett tufft lä­ge in­för fort­sätt­ning­en av tur­ne­ring­en.

–Det kän­des väl­digt tungt på kväl­len, men vi har in­te råd att dep­pa för länge. Vi ha­de ett snack när vi kom till­ba­ka till ho­tel­let, om att för­sö­ka hit­ta till­ba­ka till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.