Pres­sat Sve­ri­ge på jakt ef­ter gläd­jen i EM

Svenska Dagbladet - - SPORT - Carl Göransson

En pro­me­nad i so­len, en kopp kaf­fe vid ha­vet i Splits vack­ra stads­kär­na. Da­gen ef­ter den tunga EM-för­lus­ten mot Is­land för­sök­te Sve­ri­ge hit­ta gläd­jen och må bra igen. vår ”goa” fe­e­ling som vi har haft ti­di­ga­re, sä­ger mål­vak­ten Mi­kael Ap­pel­gren.

”Äpplet” gjor­de ett vasst in­hopp och var en av få svenskar som stod att kän­na igen i pre­miä­ren.

– Det låg oss nog li­te i fa­tet att vi kän­de att vi mås­te vin­na mot Is­land, ef­tersom vi kanske har li­te mer press på oss nu ef­tersom vi gjor­de ett bra VM se­nast.

Men nu mås­te ni verk­li­gen vin­na mot Ser­bi­en.

– Pre­cis. Men om vi ba­ra kan va­ra gla­da och av­slapp­na­de på pla­nen kom­mer det gå jät­te­bra, sä­ger Ap­pel­gren.

Ef­ter en natt med halv­dan sömn och grubb­le­ri­er åk­te svens­kar­na in till gam­la stan, för att få ett mil­jöom­byte och ren­sa skal­lar­na in­för da­gens match mot Ser­bi­en. På press­träf­fen på ho­tel­let nå­gon tim­me se­na­re var det rätt po­si­ti­va och op­ti­mis­tis­ka ton­gång­ar, trots allt.

– Det var skönt att få sät­ta sig i so­len och ta en kopp kaf­fe, jag tror att vi al­la be­höv­de det för vå­ra hu­vu­den. Vi kan rabb­la upp hund­ra lag som har för­lo­rat en öpp­nings­match i ett EM, så vi tän­ker in­te att det är kört på nå­got sätt, sä­ger Lu­kas Nils­son.

För­bunds­kap­ten Kristján Andrés­son avi­se­rar inga sto­ra för­änd­ring­ar i la­get. Det hand­lar mer om att spe­lar­na in­te ska un­der­pre­ste­ra som mot Is­land.

– Vi var väl­digt miss­nöj­da med vår ar­bets­dag i går, men nu be­hö­ver vi fo­ku­se­ra fram­åt. Vi har i 14 må­na­der vi­sat att vi har ett spel som fun­kar in­ter­na­tio­nellt, och det ges ing­en tid att gå ned på dju­pet och bör­ja för­änd­ra mas­sa sa­ker.

– Men vi be­hö­ver spe­la bätt­re för­svars­spel, vi be­hö­ver springa mer i kont­ring­ar­na och ha en bätt­re bredd och djup i an­falls­spe­let, så att vi ska­par fler kant­lä­gen, sä­ger han. ª

Svens­ke mål­vak­ten Mi­kael Ap­pel­gren un­der går­da­gens trä­nings­pass. Fo­to: Fred­rik Sandberg/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.