Djur­går­den avg jor­de i för­läng­ning­en

Svenska Dagbladet - - SPORT - Ma­ko­to Asa­ha­ra

Förs­ta mat­chen på hem­mais ef­ter JVM-även­ty­ret slu­ta­de i dur. Mar­cus Da­vids­son och hans Djur­går­den tog en för­läng­nings­se­ger med 2–1 ef­ter en in­ten­siv och kamp­fylld drabb­ning med HV71.

– Det var grymt vik­tigt, sä­ger han. Ef­ter att ha va­rit till­ba­ka se­nast i Djur­går­dens bor­t­a­se­ger mot Fär­je­stad så blev mö­tet med HV71 Mar­cus Da­vids­sons förs­ta på hem­ma­plan i SHL ef­ter JVM-del­ta­gan­det.

Och det var ett högok­ta­nigt, in­ten­sivt och gri­nigt väl­kom­nan­de till­ba­ka till Ho­vets SHL-is, där fin­li­ret och mål­rass­let till störs­ta del fick stå i skymun­dan. Vil­ket kan ha sin charm det med.

–Det var en ro­lig match att spe­la med full­satt på läk­tar­na. Det var kul även om vi in­te sat­te chan­ser­na vi ha­de, sä­ger Da­vids­son ef­ter att de ko­kan­de läk­tar­na bå­de hun­nit sval­na och töm­mas.

Avslutningen, i förlängning och spel tre-mot-tre, blev eu­fo­risk för hem­ma­sup­port­rar­na. För den vik­ti­gas­te chan­sen – den satt.

Mar­kus Ljungh, som ti­di­ga­re pric­kat rib­ban un­der mat­chens gång, gjor­de det bonuspo­äng­gi­van­de och för­lö­san­de 2–1 må­let med mind­re än 18 se­kun­der till en straff­lägg­ning, när han till slut lyc­ka­des över­lis­ta en stor­spe­lan­de Fred­rik Went­zel-Pet­ters­son i HV-må­let.

Ljung­hs full­träff bröt en svit på tre ra­ka hem­ma­för­lus­ter – och det märk­tes på det vil­da fi­ran­de som ut­bröt hos hem­ma­spe­lar­na ef­ter puc­ken hit­tat nät.

Hur vik­tigt var det där må­let för er fort­sat­ta sä­song?

–Det var grymt vik­tigt. Vi har haft det li­te tungt här på slu­tet så det var vik­tigt att kom­ma in på vin­nar­spå­ret igen.

– HV kän­de nog att vi är rik­tigt star­ka här och in­te ger oss så lätt, sä­ger Da­vids­son.

Ef­ter en så­dan ”käm­pa­se­ger” så är det hel­ler in­te allt för svårt att läg­ga för­ra veckans final­för­lust i JVM till hand­ling­ar­na.

– Jag tän­ker in­te på det så myc­ket mer. Det var en ro­lig re­sa som är få för­un­nat att få gö­ra. Det är ba­ra ett gott min­ne. ª

Djur­går­dens Gustav Poss­ler fram­för HV-må­let. Fo­to: Jonas Ek­strö­mer/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.