Ten­ni­si­ko­nen vill ha namn­byte på are­nan

Svenska Dagbladet - - SPORT -

Trots pro­tes­ter från ti­di­ga­re och nu­va­ran­de ten­nisstjär­nor har in­te Mar­ga­ret Courts namn ta­gits bort från en av Austra­li­an Open-ba­nor­na. Det var i fjol som den för­ra ten­nisstjär­nan Mar­ga­ret Court, som nu­me­ra är pas­tor, i ett ra­di­o­pro­gram kom med si­na ho­mo­fo­ba åsik­ter som att ”ho­mo­sex­u­a­li­tet

skul­le va­ra en sjuk­dom som kun­de bo­tas” och att trans­sex­u­el­la är ”djä­vu­lens verk” och att de bli­vit ”hjärn­tvät­ta­de”.

Den skots­ke stjär­nan An­dy Mur­ray, som mis­sar årets grand slam-tur­ne­ring i Mel­bour­ne på grund av ska­da, sa­de då att han hop­pa­des på en lös­ning i are­na­namn­kon­flik­ten fö­re årets tur­ne­ring.

– Det skul­le nog ska­pa en mas­sa pro­blem om spe­la­re bör­ja­de boj­kot­ta ba­nan när tur­ne­ring­en är igång. Om nå­got ska ändras, nam­net el­ler så, bor­de det ske fö­re tur­ne­rings­star­ten, sa­de Mur­ray.

De ti­di­ga­re ten­nisstjär­nor­na Bil­lie Je­an King och Mar­ti­na Nav­ra­ti­lo­va kräv­de namn­byte i fjol.

– Per­son­li­gen tyc­ker jag in­te att hon ska ha sitt namn på den,

för hon har sagt så många ned­sät­tan­de sa­ker. Det smär­tar mig djupt, sä­ger King som är les­bisk och som käm­par för jäm­lik­het.

– Ha­de jag spe­lat i dag, skul­le jag in­te vil­ja spe­la i den are­nan.

King upp­munt­rar dock in­te spe­lar­na att boj­kot­ta are­nan.

– Men jag kan tän­ka mig att någ­ra ho­mo­sex­u­el­la spe­la­re in­te vill spe­la där. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.