Fak­ta | Del­mos – ny myn­dig­het

Svenska Dagbladet - - KULTURCHEFEN -

ª Den 1 ja­nu­a­ri fick Sve­ri­ge en ny myn­dig­het mot seg­re­ga­tion, Del­mos, pla­ce­rad vid Sö­der­törns hög­sko­la i Fle­mings­berg. Myn­dig­he­ten ska bi­dra till att mins­ka och mot­ver­ka seg­re­ga­tion i sam­häl­let och för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen i so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den.

ª En­ligt re­ge­ring­ens in­struk­tion ska Del­mos bland an­nat ”föl­ja forsk­ning och an­nan kun­skaps­ut­veck­ling i frå­gor som rör seg­re­ga­tion”, bi­dra till kun­skaps­ut­veck­ling och se till att kun­skap sprids till re­le­van­ta ak­tö­rer.

ª Myn­dig­he­ten ska ock­så för­de­la stats­bi­drag, och för­se re­ge­ring­en med ana­ly­ser och upp­följ­ning­ar av ut­veck­ling­en i frå­gor som rör seg­re­ga­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.