Un­der­kas­tel­se. Ab­surd skrö­na om un­der­ord­ning

Svenska Dagbladet - - UNDER STRECKET -

Scen | Teater

Un­der­kas­tel­se

Text: Michel Hou­el­le­becq Övers: Kristof­fer Le­an­do­er Dra­ma­ti­se­ring: Lucas Svens­son och Emil Graff­man Re­gi: Emil Graff­man Sce­no­gra­fi: Emil Graff­man och To­bi­as Hag­ström-Ståhl Ko­stym: Jen­ny Ljung­berg Medv: Fred­rik Evers av al­ter­na­tiv fram­tids­hi­sto­ria, ab­surt pa­ra­dox­al skrö­na och li­ka klar­synt som dysto­pisk sam­tids­skild­ring.

Hu­vud­per­son är lit­te­ra­tur­pro­fes­sorn Franço­is, 44, som fram­står som en man ut­an egen­ska­per, en cy­ni­ker som för­sö­ker hit­ta sin livs­me­ning ge­nom 1800-tals­för­fat­ta­ren Huys­man, om vil­ken han skri­vit en av­hand­ling, men ock­så via se­ri­er av sex­u­el­la er­öv­ring­ar. Han är som ra­di­o­styrd av sin stånd­ak­ti­ga joy­s­tick. Han od­lar ett själv­klart kvin­no­förakt.

Gö­te­borgs stads­tea­ter lå­ter nu Franço­is få kropp via en dra­ma­ti­se­ring av Lucas Svens­son och Emil Graff­man – som re­gis­se­rat och ock­så va­rit med och ska­pat scen­bil­den, ett slags svart­grå Be­art­ling­bak­grund med vek­to­rer år oli­ka håll.

Ro­man­tex­ten har bli­vit en mo­no­log på 90 mi­nu­ter som mist nå­got av den kvic­ka mun­ter­he­ten och den blo­di­ga kon­kre­tio­nen hos ori­gi­na­let men än­då tyd­ligt skild­rar hur vår tid läng­tar ef­ter för­enk­ling och auk­to­ri­tär styr­ning, så­väl mo­ra­liskt som struk­tu­rellt.

Hou­el­le­becq har skri­vit en me­ta­for som hand­lar om att den som har mak­ten över ut­bild­ning, idéfi­gu­rer och tan­kar ock­så be­härs­kar in­di­vi­den. Hou­el­le­becq lå­ter upp­lys­nings­ti­den bli en pa­ran­tes, väs­ter­lan­det går un­der – lik­som en tid av se­ku­la­ri­se­ring. Fri­het blir er­satt av un­der­ord­ning. Hou­el­le­becq me­nar up­pen­bar­li­gen att islam/re­li­gi­on in­ne­hål­ler pat­ri­ar­ka­la möns­ter men ock­så att vår tid är så tömd på me­ning – ut­ö­ver lus­ten att kon­su­me­ra – att vi läng­tar ef­ter tyd­li­ga på­bud.

Fred­rik Evers spe­lar Franço­is. Skick­ligt vi­sar han en iso­le­rad, ut­an­för­ställd och en­sam man som tar stöd mot 1800-ta­let med dess vär­de­ring­ar. Evers hål­ler sub­tilt fram schat­te­ring­ar av det bort­vänt ar­ro­gan­ta, det prat­samt räd­da och det kallt in­tel­lek­tu­el­la. Franço­is är näs­tan helt onö­dig, och han vet det. Här blir rol­len – sär­skilt ef­tersom Evers just spe­lat ”Mep­histo” – ett slags Faust som kom­pro­mis­sar med si­na för­ra ide­al för att upp­nå po­tent makt.

”Un­der­kas­tel­se” är en ka­lej­do­sko­pisk text som ald­rig blir en­ty­dig. Den är djärvt iro­nisk histo­ria om en så­rad man­lig­het som sö­ker re­vansch – sär­skilt ak­tu­ellt just nu. Iscen­sätt­ning­en är rak och okonst­lad, mång­fa­set­te­rad och obe­hag­lig. Den kon­fron­te­rar sin publik med en rad myc­ket kom­plexa frå­ge­ställ­ning­ar.

Fred­rik Evers. Fo­to: Ola Kjel­bye

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.