Kris­ters­son: Tu­sen­tals fler mås­te gö­ra lum­pen

SvD in­le­der valå­ret med par­ti­le­darin­ter­vju­er un­der vin­jet­ten #sva­rapå­frå­gan. Först ut är Ulf Kris­ters­son (M) som me­nar att för­sva­ret är en kärn­upp­gift.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Anna­ka­i­sa Su­ni anna­ka­i­sa.su­ni@svd.se

Sju av tio väl­ja­re upp­le­ver att po­li­ti­ker säl­lan el­ler ald­rig sva­rar på frå­gor­na som de får från jour­na­lis­ter el­ler väl­ja­re. Det vi­sar en ny un­der­sök­ning från SvD/Sifo.

Två av tio an­ser att po­li­ti­ker­na sva­rar gans­ka of­ta – och ba­ra en av hund­ra att po­li­ti­ker­na sva­rar myc­ket of­ta på frå­gor­na de får.

– Det finns en läng­tan ef­ter ra­ka­re och tyd­li­ga­re svar i po­li­tis­ka de­bat­ter. Som det är nu är det svårt att be­dö­ma par­ti­er­na, sä­ger An­ni­ka Fredén, stats­ve­ta­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Att 70 pro­cent av väl­jar­na upp­le­ver att po­li­ti­ker­na sling­rar sig är en­ligt hen­ne en gans­ka hög an­del, och ett pro­blem för par­ti­er­na.

Men var­för är det så svårt att få ett tyd­ligt svar från po­li­ti­ker­na? I dag är det van­ligt att par­tistra­te­ger­na för­be­re­der någ­ra ta­le­punk­ter som po­li­ti­ker­na ska fö­ra fram. An­nat ska man helst in­te be­rö­ra un­der in­ter­vjun.

– Jag upp­le­ver att svensk po­li­tik i dags­lä­get är väl­digt myc­ket åt det för­sik­ti­ga hål­let. Man vill gär­na ha ta­le­punk­ter, sä­ger ti­di­ga­re S-stra­te­gen Jan Lars­son, i dag vd för Yr­kes­a­ka­de­min.

I över tolv år ar­be­ta­de han för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, bland an­nat som råd­gi­va­re till Gö­ran Pers­son och press­chef. Han an­ser att po­li­ti­ker bru­ka­de pra­ta fri­a­re för­ut, och att ängs­lig­he­ten bör­ja­de un­der al­li­ans­re­ge­ring­en och har fort­satt med de röd­grö­na.

– Svå­ra frå­gor lö­ses ibland ge­nom att in­te bott­na i frå­gan, ut­an ge­nom att kom­ma över­ens om vad man får och in­te får sä­ga, sä­ger Jan Lars­son.

Bå­de han och stats­ve­ta­ren An­ni­ka Fredén an­ser att sli­ran­det ökar med block­po­li­ti­ken och fler­par­ti­re­ge­ring­ar­na.

– Po­li­ti­ker­na be­hö­ver va­ra vän­ner med fle­ra, in­te ba­ra med sitt eget par­ti ut­an även med po­ten­ti­el­la part­ners. Då blir det svå­ra­re att va­ra rak och tyd­lig, sä­ger An­ni­ka Fredén.

Jo­han Ing­erö, ti­di­ga­re press­chef för Krist­de­mo­kra­ter­na och nu­me­ra an­sva­rig för väl­färds­frå­gor på Timb­ro, sä­ger att han som par­tistra­teg sna­ra­re upp­ma­na­de po­li­ti­ker­na till tyd­lig­het.

Hans råd var att bör­ja sva­ret med ett tyd­ligt ja el­ler nej, och se­dan kom­ma med för­kla­ring­en. Ett an­nat råd var att und­vi­ka lä­ges­be­skriv­ning­ar och i stäl­let ta­la om vad man vill gö­ra. Ett tred­je att und­vi­ka vär­de­lad­da­de ord.

Har po­li­ti­kern ing­en klar ställ­ning är det bätt­re att in­te stäl­la upp alls, an­ser Jo­han Ing­erö.

–Po­li­ti­ker av­bö­jer in­ter­vju­er stup i kvar­ten, och det är ing­et kons­tigt med det om frå­gan till ex­em­pel in­te är fär­dig­be­hand­lad. Har man tac­kat ja är man skyl­dig att ge kon­kre­ta svar.

SD-väl­ja­re stic­ker ut: mer än nio av tio an­ser att po­li­ti­ker säl­lan el­ler ald­rig sva­rar på frå­gan, en­ligt SvD/Sifo.

Nöj­dast är de som rös­tar på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Fy­ra av tio S-väl­ja­re sä­ger att po­li­ti­ker­na sva­rar på frå­gan myc­ket el­ler gans­ka of­ta.

Män un­der 30 år är minst nöj­da med po­li­ti­ker­sva­ren, me­dan kvin­nor mel­lan 30 och 49 år är nöj­da­re än ge­nom­snit­tet. Geo­gra­fiskt är bo­en­de i Mal­mö­om­rå­det, öv­ri­ga Sydsve­ri­ge samt Små­land mest kri­tis­ka. ª

#sva­rapå­frå­gan | SvD.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.