In­flu­encer Youtu­bern The­re­se Lindgren han­te­rar allt från smink till psy­kisk ohäl­sa och ve­ga­nism.

Smink, psy­kisk ohäl­sa och ve­ga­nism. En spre­tig mix har gjort The­re­se Lindgren till Youtu­be­stjär­na och stor­säl­jan­de för­fat­ta­re på ba­ra fy­ra år. Det bör­ja­de med smink. Föl­jarska­ran väx­te när hon pra­ta­de om sin psy­kis­ka ohäl­sa och ex­plo­de­ra­de när hon, grå­tan

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Mia Sjö­ström idag@svd.se

Siff­ror­na över det sto­ra an­tal som föl­jer youtu­bern och in­flu­cencern The­re­se Lindgren är svind­lan­de. Hon har över 600000 föl­ja­re på Youtu­be. Hen­nes vi­de­or vi­sas un­ge­fär tio mil­jo­ner gång­er i må­na­den. Dess­utom har hon drygt 820 000 föl­ja­re på Instagram.

Si­na förs­ta vi­de­or, mest smink­tips, la­de The­re­se Lindgren ut när hon var sjuk­skri­ven för ut­matt­nings­syndrom hös­ten 2013. Föl­jarska­ran väx­te när hon bör­ja­de pra­ta om sin psy­kis­ka ohäl­sa, och ex­plo­de­ra­de ef­ter en vi­deo där hon grå­tan­des be­rät­ta­de att hen­nes pojk­vän gjort slut.

I dag läg­ger hon ut fy­ra nya vi­de­or var­je vec­ka där hen­nes föl­ja­re – ma­jo­ri­te­ten unga kvin­nor mel­lan 18 och 30 år – får en in­blick i hen­nes liv. I en vi­deo kan hon vi­sa vad hon gjort un­der da­gen, i en an­nan tes­ta nå­got nytt (som att ba­ka en pyt­te­li­ten hal­lon­paj), ut­ma­na en räds­la (fly­ga) el­ler an­ta en ut­ma­ning (som att för­sö­ka klä på sig 100 plagg ovan­på varand­ra).

Hon pra­tar ock­så of­ta om djur­rätt och ve­ga­nism, som hon brin­ner starkt för. Föl­jar­na i sin tur över­ö­ser hen­ne med kär­lek, frå­gor och syn­punk­ter i kom­men­tarsfäl­ten.

– Tack va­re min Youtu­be­ka­nal har jag fått så många in­sik­ter och bli­vit mer all­män­bil­dad. Mi­na föl­ja­re har lärt mig – en su­per­pri­vi­li­gi­e­rad, vit, nor­mal­vik­tig kvin­na – om mi­no­ri­te­ter, struk­tu­rel­la pro­blem och könsnor­mer. De lå­ter mig få ve­ta om jag sä­ger sa­ker som så­rar, och jag vill in­te att nå­gon ska kän­na sig för­mins­kad el­ler ex­klu­de­rad, sä­ger The­re­se Lindgren, som där­för har bli­vit mer no­ga med hur hon ut­tryc­ker sig.

Som youtu­ber får hon sin in­komst ge­nom sam­ar­be­ten med oli­ka fö­re­tag då hon vi­sar upp och pra­tar gott om oli­ka pro­duk­ter el­ler tjäns­ter.

Hur ser du på kon­sum­tion och shop­ping?

– Det är en svår grej, men det är mitt le­ve­bröd att mark­nads­fö­ra fö­re­tag. Jag skul­le ald­rig job­ba med nå­got som jag tyc­ker är oe­tiskt el­ler som jag in­te kan stå för.

The­re­se Lindgren vill in­te upp­ge vad hon kan tjä­na på ett sam­ar­be­te. Hon sä­ger att hon of­tast ar­be­tar med fö­re­tag som er­bju­der tjäns­ter, som en flytt­fir­ma, ett ljud­boks­fö­re­tag el­ler en viss nät­sajt.

Hon har valt att in­te gö­ra mer än ett sam­ar­be­te per må­nad som hand­lar om att kö­pa klä­der, och då vi­sar hon un­ge­fär tio plagg.

– Jag har ett an­svar, visst, men jag tror att mi­na tit­ta­re är klo­ka och in­te går in i en mass­psy­kos för att jag vi­sar en trö­ja.

De fles­ta av hen­nes föl­ja­re är vux­na, men 10 pro­cent – om­kring 60 000 per­so­ner – är barn un­der 18 år.

In­för in­ter­vjun med The­re­se Lindgren träf­fa­de jag någ­ra av hen­nes tolvå­ri­ga fans. De sa att ”man vill tyc­ka om allt som The­re­se Lindgren gil­lar. Om hon skul­le tyc­ka om nå­got som man själv in­te gil­lar, så skul­le man verk­li­gen fun­de­ra och kanske änd­ra sig”.

Vad tän­ker du om det?

–Det är ett stort an­svar att ha så många som tit­tar och som kan änd­ra åsikt på grund av vad man sä­ger. Men fram­för allt är jag tack­sam över för­tro­en­det. Att jag är en fö­re­bild är den fi­nas­te kom­pli­mang­en jag kan få. Jag tän­ker på det i allt jag gör som mitt of­fent­li­ga jag, sä­ger The­re­se Lindgren, som in­te tyc­ker att an­sva­ret är tungt ut­an i stäl­let väl­jer ord som ”ut­ma­nan­de och ”ut­veck­lan­de”.

Hur stor del av dig och ditt liv de­lar du med dig av? De tolvå­ring­ar jag träf­fa­de ha­de inga frå­gor, de sa att de re­dan viss­te allt om dig.

–Mitt mål är att tit­ta­ren ska kän­na det som om de kän­ner mig. De vet vad jag har för hu­mor, hur det ser ut hemma hos mig och vad jag gör på da­gar­na. Men de vet in­te hur re­la­tio­nen till min fa­milj är, om jag har brå­kat med en vän el­ler hur jag mår.

Ti­di­ga­re kun­de The­re­se Lindgren läg­ga ut klipp där hon grät och var led­sen, men i dag är hon mer re­strik­tiv. Hon har dock alltid va­rit öp­pen med sin egen psy­kis­ka ohäl­sa – nå­got hon även skri­ver om i sin förs­ta bok ”Ibland mår jag in­te så bra”.

– I en bok kan jag pra­ta till punkt ut­an att nå­gon av­bry­ter. I en vi­deo har man un­ge­fär tio se­kun­der på sig att få folk att stan­na kvar, och man mås­te snabbt kom­ma till po­äng­en.

I hös­tas kom hen­nes and­ra bok, ”Vem bryr sig?”, som hand­lar om hur och var­för hon blev ve­gan. ª In­flu­encer: En per­son som i sam­ar­be­te med oli­ka fö­re­tag in­spi­re­rar/ på­ver­kar and­ra att hand­la vis­sa va­ror el­ler tjäns­ter.

– Jag är ing­en ty­pisk ve­gan. Jag har ing­et stort djur- och na­tur­in­tres­se och jag är hel­ler in­te sär­skilt djur­kär. Men för mig är hel­he­ten vik­tig – hur allt häng­er ihop. Kött­kon­sum­tion bi­drar bland an­nat till för­stör­da eko­sy­stem, svält och färskvat­ten­brist.

För tre år se­dan blev The­re­se Lindgren ve­ge­ta­ri­an och var nöjd med det. Men hen­nes föl­ja­res kom­men­ta­rer som ”men ditt smink är ju tes­tat på djur” el­ler ”din skinn­väs­ka då?” gjor­de att hon läs­te på om äm­nen som djur­för­sök, djur­håll­ning och mat­pro­duk­tion och tog nya be­slut. I boken får man föl­ja hur hon steg för steg har valt bort att an­vän­da smink som är tes­tat på djur, smink­bors­tar med djur­hår, pro­duk­ter av dun, ull och skinn (att ge upp mär­kes­väs­kor­na var ex­tra svårt). Hon slu­ta­de även att äta ägg- och mjölk­pro­duk­ter.

– Jag väl­jer alltid bort djurs li­dan­de i förs­ta hand, och se­dan väl­jer jag det al­ter­na­tiv som jag tror är bäst ut­i­från and­ra aspek­ter. Det är stor skill­nad mot ti­di­ga­re då jag var en gans­ka själv­upp­ta­gen per­son som val­de det dy­ras­te mär­ket el­ler det som var snyg­gast.

The­re­se Lindgren be­skri­ver sitt yng­re jag som en per­son som trod­de på in­di­vi­du­a­lism och att al­la kan lyc­kas, ba­ra de för­sö­ker.

– Jag var en na­iv, bort­skämd och ego­is­tisk sno­runge som in­te gjor­de ett en­da med­ve­tet val in­nan jag fyll­de 25.

Var­för skrev du boken?

– Jag har en stor publik, och för mig är det vik­tigt att gö­ra nå­got bra av det här fönst­ret som jag har fått. Jag har möj­lig­he­ten att spri­da ett bud­skap. Jag me­nar in­te att al­la ska bli ve­ga­ner, men jag hop­pas att de som lä­ser boken vill bör­ja gö­ra mer med­vet­na val.

The­re­se Lindgren har be­stämt att för var­je såld in­bun­den bok skän­ka 5 kro­nor till Världs­na­tur­fon­den. Hit­tills har över 215000 kro­nor sam­lats in. För­ra hös­ten sam­la­de hon och hen­nes föl­ja­re ihop en halv mil­jon kro­nor till Dju­rens rätt. Då fick hon kri­tik för att hon in­te gjort till­räck­ligt för mil­jön, för sväl­tan­de barn el­ler för att mot­ver­ka vat­ten­bris­ten i värl­den.

Vad tän­ker du när du får så­dan kri­tik?

– Först blev jag väl­digt trött och kän­de ”jag kan ald­rig gö­ra nog”. Men se­dan tänk­te jag att jag har miss­lyc­kats i min kom­mu­ni­ka­tion med att för­kla­ra var­för den här in­sam­ling­en var vik­tig för mig.

The­re­se Lindgren tar åt sig av den kri­tik hon får:

– När jag bör­ja­de med Youtu­be 2013 blev jag de­fen­siv när jag fick kri­tik och vil­le för­kla­ra mig. Men det fun­ge­ra­de in­te – ju mer jag för­sva­ra­de mig, desto ar­ga­re blev mi­na föl­ja­re. I dag väl­jer jag att va­ra öd­mjuk och för­stå­en­de i stäl­let. ª

Mi­na föl­ja­re har lärt mig – en su­per­pri­vi­li­gi­e­rad, vit, nor­mal­vik­tig kvin­na – om mi­no­ri­te­ter, struk­tu­rel­la pro­blem och könsnor­mer.

The­re­se Lindgren, youtu­ber, in­flu­encer och för­fat­ta­re.

The­re­se Lindgren får ibland hö­ra att hon in­te är nå­gon rik­tig ve­gan. ”En del har för­do­mar om att man mås­te se ut på ett visst sätt, va­ra ak­ti­vist el­ler att man in­te kan kö­pa nya klä­der el­ler kon­su­me­ra över hu­vud ta­get om man är ve­gan.” Fo­to: Lars Pe­hr­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.