Stä­da fö­re dö­den

Dö­städ­ning Det hand­lar in­te om att stä­da – ut­an om att rö­ja in­för sin fö­re­stå­en­de död.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - To­mas Falk ti­di­ga­re ör­logs­kap­ten i ma­ri­nen Magnus Se­der­holm ti­di­ga­re gäst­pro­fes­sor Pe­king och vpl. of­fi­cer i ma­ri­nen

Sve­ri­ge står ånyo in­för di­lem­mat att kom­mu­nalt själv­sty­re kan även­ty­ra svensk sä­ker­het och för­svars­för­må­ga. Jäm­fört med Karls­hamn och rys­ka in­tres­sen (Gaz­prom) kan en ki­ne­sisk djup­havs­hamn i Ly­se­kil få be­tyd­ligt all­var­li­ga­re kon­se­kven­ser. Vi har skri­vit till ord­fö­ran­den i riks­da­gens för­svars­ut­skott, och vi vill upp­märk­sam­ma för­svars­mi­nis­tern och del­ta­gar­na i Folk och För­var den 14-16 ja­nu­a­ri på de ris­ker vi ser.

Två bo­lag med kopp­ling­ar till den ki­ne­sis­ka sta­ten och mi­litär­mak­ten sät­ter nu press på Ly­se­kils kom­mun via lob­by­is­ter som i det längs­ta har mör­kat ären­det. Hu­vud­må­let för Ki­na är an­läg­gan­det av en djup­hamn i kom­mu­nen, en ”Cen­tral Hub” med ka­pa­ci­tet för me­gacon­tai­ners. Ki­nas am­bi­tio­ner är heläg­da ham­nar, var­för or­ter med fun­ge­ran­de lo­gistik och in­fra­struk­tur som Gö­te­borgs hamn in­te är ak­tu­el­la. Er­fa­ren­he­ter­na vi­sar ock­så tyd­ligt att Ki­na byg­ger in sin mi­li­tä­ra flot­ta i an­lägg­ning­ar­na.

Från­sett att re­sul­ta­tet skul­le bli en hit­tills ald­rig skå­dad öde­läg­gel­se av Bo­hus­läns na­tur (i strid med riks­in­tres­sen) är vi som fö­re det­ta sjö­of­fi­ce­ra­re djupt oro­a­de över de sä­ker­hets­mäs­si­ga luc­kor som finns. Ki­na­ham­nen kom­mer att lig­ga bred­vid Pre­em­raff, Sve­ri­ges störs­ta raf­fi­na­de­ri, där sto­ra berg­rum ti­di­ga­re var fyll­da med rå­ol­ja för att an­vän­das i ett krislä­ge, idag med låg fyll­nads­grad. På 70-ta­let för­sva­ra­des in­lop­pen till den­na del av svens­ka kus­ten med ”Spärr­ba­tal­jon Ly­se­kil” be­stå­en­de av ett trip­pel­bat­te­ri och minspärr­trop­par, men som en följd av den all­män­na ned­mon­te­ring­en av för­sva­ret för­svann för­svars­för­må­gan helt i slu­tet på 90-ta­let och an­lägg­ning­ar­na revs 2003. Idag är Bo­hus­kus­ten oför­sva­rad, och när­mas­te för­band finns i Karls­kro­na med många gång­tim­mar till Brofjor­den. Fjär­de Sjö­strids­flot­til­jen har fort­fa­ran­de dyk­ut­bild­ning in­ne i Gull­mars­fjor­den, men all öv­rig ka­pa­ci­tet har flyt­tats till öst­kus­ten.

Sve­ri­ge sak­nar så­le­des al­la for­mer av ma­rint för­svar ut­med stör­re de­len av väst­kus­ten, och sär­skilt Bo­hus­län. Land­ska­pet lig­ger stra­te­giskt i hän­del­se av kon­flikt mel­lan stor­mak­ter­na, por­ten till Ös­ter­sjön. Mel­lan Ly­se­kil och Ska­gen är det ba­ra nå­gon tim­mas gång­tid med mo­der­na strids­bå­tar. Att kun­na stänga av Ska­ge­rack är av vi­tal be­ty­del­se i hän­del­se av kon­flikt med Na­to, där ju Nor­ge lätt kan bli in­blan­dad.

För att mar­ke­ra sin nya am­bi­tion – ”att ta ett her­ra­väl­de över ha­ven” (Xi Jin­ping) har Ki­na har för förs­ta gång­en haft hårt be­styc­ka­de strids­far­tyg i Ös­ter­sjön, och till­sam­mans med Ryss­land trä­nat ubåts­jakt (juli 2017).

I de­cem­ber pre­sen­te­ra­de för­svars­be­red­ning­en sitt nya be­tän­kan­de, där ris­ker­na med en ki­ne­sisk-in­flu­e­rad hamn i Bo­hus­län ak­tu­a­li­se­ras: ”För att kun­na mot­stå ett an­grepp är möj­lig­he­ten att upp­rätt­hål­la för­bin­del­ser väs­terut av­gö­ran­de för Sve­ri­ge” /.../ ”De svens­ka väst­li­ga för­bin­del­ser­na är sam­ti­digt vik­ti­ga för Fin­land i hän­del­se av kris el­ler krig i vårt när­om­rå­de”. Pa­ral­lellt med det­ta ska Sve­ri­ge ta ställ­ning till en ny för­ord­ning från EU – ”Ett ram­verk för gransk­ning av ut­länds­ka in­ve­ste­ring­ar i EU”, som bland an­nat syf­tar till att des­sa in­te ska ho­ta sä­ker­he­ten i med­lems­sta­ter­na. Frå­gan om det kom­mu­na­la själv­sty­ret lig­ger mitt i des­sa frå­gor, där vår för­svars­mi­nis­ter och riks­da­gens för­svars­ut­skott an­ser att lag­stift­ning­en mås­te skär­pas.

Karls­hamns kom­muns av­tal med Gaz­prom kan dess­utom ha va­rit olag­ligt. Ol­le Lun­din, pro­fes­sor i för­valt­nings­rätt, hän­vi­sar till kom­mu­nal­la­gens and­ra ka­pi­tel, förs­ta pa­ra­gra­fen och me­nar att kom­mu­nen i det­ta ären­de in­te ha­de rätt att fat­ta ett be­slut på egen hand (Da­gens Sam­häl­le feb 2017).

Ly­se­kils kom­mun har ut­satts för hård tids­press från Ki­na och dess lob­by­is­ter. Re­dan i må­nads­skif­tet ja­nu­a­ri-feb­ru­a­ri ska näs­ta be­slut fat­tas, med en så kal­lad ”för­stu­die” som grund. Den­na för­skö­nan­de om­skriv­ning döl­jer ba­ra yt­ter­li­ga­re sälj­ma­te­ri­al, inga ut­om­stå­en­de och obe­ro­en­de in­stan­ser har vid­ta­lats.

Vi ber nu fö­re­trä­da­re för lan­dets för­svar, och sär­skilt för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist, att snabbt ta ett ini­ti­a­tiv i frå­gan. En or­dent­lig ge­nom­gång av en hamn ägd av Ki­na i Ly­se­kil och dess sä­ker­hets­mäs­si­ga ris­ker för Sve­ri­ge mås­te gö­ras om­gå­en­de.

Ly­se­kils hamn. Fo­to: Lars Johansson/IBL Bild­by­rå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.