Of­fen­siv mark­nads­sats­ning på dy­na­miskt sol­skydds­glas som ka­par ener­gi­kost­na­der

Chro­moGe­nics AB har un­der året med stor fram­gång mark­nads­lan­se­rat det pa­ten­te­ra­de dy­na­mis­ka gla­set Con­verLight®, som med sin sol­skydds­funk­tion ger ökad in­om­hus­kom­fort och ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet. Nu gör fö­re­ta­get en fö­re­trä­dese­mis­sion som bland an­nat ska fi­nan

Svenska Dagbladet - - AKTUELLA EMISSIONER -

Chro­moGe­nics tek­nik byg­ger på världs­le­dan­de forsk­ning som in­led­des på Ång­strömsla­bo­ra­to­ri­et vid Uppsala uni­ver­si­tet för någ­ra de­cen­ni­er se­dan. I kort­het hand­lar fö­re­ta­gets pa­ten­te­ra­de lös­ning om att en elektrokrom fo­lie med spe­ci­el­la egen­ska­per la­mi­ne­ras in mel­lan föns­ter­gla­sen. När so­len fal­ler in sker en to­ning i gla­set som re­du­ce­rar vär­me­in­strål­ning­en till öns­kad ni­vå, an­ting­en au­to­ma­tiskt el­ler ma­nu­ellt via ex­em­pel­vis en app. Så myc­ket som 90 pro­cent av vär­me­in­strål­ning­en kan re­du­ce­ras.

– Vår pro­dukt Con­verLight® gör fas­tig­he­ter mer at­trak­ti­va. Con­verLight® kon­trol­le­rar vär­me- och ljusin­släpp me­dan dags­ljus och full ut­sikt till om­värl­den bi­be­hålls. Det­ta re­sul­te­rar i ener­gi­be­spa­ring­ar samt hö­jer kom­fort och väl­be­fin­nan­de hos män­ni­skor som vis­tas i bygg­na­den, sä­ger vd Tho­mas Al­me­sjö.

– För fas­tig­hets­ä­ga­ren be­står kost­nads­ef­fek­ti­vi­te­ten för Con­verLight® dess­utom av att läg­re un­der­hålls­kost­na­der kan upp­nås jäm­fört med tra­di­tio­nel­la ex­te­ri­ö­ra sol­skydd som bleks, blå­ser sön­der och fre­kvent mås­te by­tas ut. Vår tek­nik kan även bi­dra till att nå hög­re ni­vå i mil­jö­cer­ti­fi­e­ring av bygg­na­der såsom Mil­jö­bygg­nad, LEED och BREEAM, och sva­rar där­med på kun­der­nas be­hov med ett pro­duk­ter­bju­dan­de som mot­sva­rar bo­la­gens höga krav på håll­bar­het, sä­ger han.

Stor mark­nads­po­ten­ti­al

Mark­nads­po­ten­ti­a­len för dy­na­mis­ka föns­ter­lös­ning­ar är myc­ket stor. Tho­mas Al­me­sjö be­rät­tar att det idag finns ett stort in­ter­na­tio­nellt mil­jö­fo­kus på ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet i bygg­na­der, ef­tersom det i Eu­ro­pa och USA står för cir­ka 40 pro­cent av den to­ta­la ener­gi­för­bruk­ning­en. Där­för är ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring av bygg­na­der ett av EU:s pri­o­ri­te­ra­de om­rå­den in­om mil­jö.

Av­se­vär­da re­sur­ser an­vänds till kyl­ning och upp­värm­ning av bygg­na­der som följd av vär­meläc­kage ge­nom glas på vin­tern och vär­me­in­strål­ning ge­nom glas på som­ma­ren. Trots det­ta är det en glo­bal trend in­om ar­ki­tek­tu­ren att an­vän­da allt mer glas i bygg­na­der.

– Ja, vi män­ni­skor be­hö­ver ha kon­takt med vår om­giv­ning. Vi be­hö­ver dags­ljus på vå­ra kon­tor för att må bra och för att va­ra pro­duk­ti­va. Och det är där vår lös­ning pas­sar in. Vår tek­no­lo­gi blir en in­te­gre­rad del av fönst­ret, glas­ta­ket el­ler fa­sa­den, med mi­ni­malt krav på un­der­håll sam­ti­digt som den tillå­ter dags­ljus när vi vill ha det och bloc­ke­rar vär­men när vi in­te vill ha den, me­nar Tho­mas Al­me­sjö.

Ef­ter många års forsk­nings- och ut­veck­lings­ar­be­te in­led­de Chro­moGe­nics för­ra året på all­var den kom­mer­si­el­la lan­se­ring­en av tek­ni­ken, med fo­kus på kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter och le­ve­ran­ser till fle­ra oli­ka bygg­nads­pro­jekt.

I bör­jan av 2017 ge­nom­för­des dess­utom en fram­gångs­rik ny­e­mis­sion, och no­te­ring på Nas­daq First North. För­u­tom an­pass­ning­ar i pro­duk­tions­pro­ces­sen fi­nan­si­e­ra­de emis­sio­nen de in­ten­si­fi­e­ra­de för­sälj­ning­s­och mark­nads­ak­ti­vi­te­ter som resulterat i fle­ra vik­ti­ga kund­be­ställ­ning­ar från bland and­ra Skellefteå kom­mun samt fas­tig­hets­bo­la­gen Atri­um Ljung­berg, Fa­be­ge och Sal­deen Re­al Esta­te. Även Ener­gi­myn­dig­he­ten val­de Con­verLight®, till det nya hu­vud­kon­to­ret i Eskilstu­na.

Upp­gra­de­ring till Con­verLight®

Nu gör Chro­moGe­nics en fö­re­trä­dese­mis­sion som ska ta fö­re­ta­get vi­da­re till näs­ta steg; en of­fen­siv mark­nads­sats­ning pa­ral­lellt med en ök­ning av tak­ten in­om så kal­lad ret­ro­fit-för­sälj­ning som in­ne­bär att glas och sol­skydd i be­fint­li­ga bygg­na­der upp­gra­de­ras till Con­verLight® för att för­bätt­ra kom­fort och ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet.

– Un­der 2017 har vi le­ve­re­rat och drift­satt ett an­tal re­fe­rens­pro­jekt och det har va­rit ett lä­ro­rikt år på fle­ra sätt. Vi har kun­nat kon­sta­te­ra att kun­der­na ge­nom­gå­en­de va­rit nöj­da med vår pro­dukt och vi har nu be­vis för att vår tek­nik fun­ge­rar väl, fyl­ler sitt syf­te, är kost­nads­ef­fek­tiv och även att pro­duk­ten är ef­ter­trak­tad glo­balt, sä­ger Tho­mas Al­me­sjö.

– Bo­la­get sat­sar nu på en kraf­tig upp­skal­ning av så­väl för­sälj­ning som pro­duk­tion för att på fem års sikt upp­nå år­li­ga le­ve­ran­ser av Con­verLight® på över 100 000 m2.

– Ge­nom yt­ter­li­ga­re ka­pi­tal­till­skott vill vi sä­ker­stäl­la en stark ba­lans­räk­ning, fi­nan­sie­ring av vå­ra of­fen­si­va mark­nads­sats­ning­ar och fort­satt ex­pan­sion av vår verk­sam­het. Ka­pi­tal­till­skot­tet kom­mer ock­så att möj­lig­gö­ra in­ve­ste­ring­ar och en fort­satt ef­fek­ti­vi­se­ring av vår pro­duk­tions­pro­cess.

Tho­mas Al­me­sjö me­nar att emis­sio­nen in­ne­bär en myc­ket in­tres­sant möj­lig­het för ak­ti­e­in­ve­ste­ra­re.

– Ja, vi be­fin­ner oss i en väl­digt in­tres­sant fas just nu. Chro­moGe­nics har en håll­bar pro­dukt och en väl fun­ge­ran­de pro­duk­tions­pro­cess. Fö­re­ta­get be­fin­ner sig i en po­si­tion där vi kan er­öv­ra an­de­lar på en mark­nad som en­ligt många be­dö­ma­re kom­mer att växa kraf­tigt de när­mas­te åren, sä­ger han.

”Vi be­fin­ner oss i en po­si­tion där vi kan er­öv­ra an­de­lar på en mark­nad som kom­mer att växa kraf­tigt de när­mas­te åren”

En glo­bal trend in­om ar­ki­tek­tu­ren är att an­vän­da allt mer glas i bygg­na­der. Chro­moGe­nics dy­na­mis­ka glas med hög­tek­no­lo­giskt sol­skydd ger ener­gi­be­spa­ring­ar och bi­drar till en mer håll­bar mil­jö.

– Un­der 2017 har vi kun­nat kon­sta­te­ra att kun­der­na ge­nom­gå­en­de va­rit nöj­da med vår pro­dukt och vi har nu be­vis för att vår tek­nik fun­ge­rar väl, fyl­ler sitt syf­te, är kost­nads­ef­fek­tiv och även att pro­duk­ten är ef­ter­trak­tad glo­balt, sä­ger Tho­mas Al­me­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.