Em­my­lou Tuv­hag: Fort­satt för­sik­tig­het är san­no­likt rätt väg för hus­hål­len att gå – trots brin­nan­de hög­kon­junk­tur.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - TT

Vat­ten­bomb­ning, mark­be­kämp­ning, brand­ga­tor och en hjälpande hand från väd­ret har gett re­sul­tat. Ef­ter näs­tan två vec­kor har ett hund­ra­tal hus­håll i trak­ten av Kår­bö­le nu fått be­sked om att de får kom­ma hem. Och tys­kar­na far hemåt.

De tys­ka brand­män som har hjälpt till med att be­käm­pa bran­den i Älv­da­len i Da­lar­na kör nu sö­derut i ko­lonn med si­na brand­bi­lar och oli­ka slags ser­vice­bi­lar – hem till Tyskland igen.

–Det är fort­fa­ran­de många som job­bar här nu, men det är li­te lug­na­re, sä­ger Karin vid Älv­da­lens kon­takt­cen­ter.

För da­gen ar­be­tar 85 per­so­ner i om­rå­det. En he­li­kop­ter över­va­kar ovan­i­från för att snabbt kun­na se upp­flam­man­de eld­här­dar. Det var sent på sön­dags­kväl­len som brand­led­ning­en kon­sta­te­ra­de att bran­den var un­der kon­troll. Då ha­de bran­den på­gått i mer än två vec­kor.

– Det ser för till­fäl­let mer po­si­tivt ut. De ak­tu­el­la fo­kus­om­rå­de­na har mins­kats på två plat­ser och ett har av­veck­lats, sa Mi­kael Tofvesson, bi­trä­dan­de chef för MSB:s ope­ra­ti­va av­del­ning, vid myn­dig­he­tens press­kon­fe­rens på mån­dags­för­mid­da­gen.

Det in­ne­bär bland an­nat att fler­brand be­kämp­nings­flyg kan skic­kas tillbaka till si­na hem­län­der.

–De två por­tu­gi­sis­ka pla­nen åter­vän­der hem på ons­dag och gör sin sista ar­bets­dag på tis­da­gen. Dess­utom har vi av­veck­lat vår be­gä­ran om sko­pan­de flyg från Tur­ki­et. Vi be­dö­mer att vi för till­fäl­let in­te be­hö­ver den hjäl­pen, sä­ger Mi­kael Tofvesson.

Bo­en­de i Kår­bö­le

och någ­ra mind­re sam­häl­len i trak­ten kan nu ock­så få åter­vän­da hem ef­ter näs­tan två vec­kor. En­ligt läns­sty­rel­sen rör det sig om ett hund­ra­tal hus­håll. Dä­re­mot finns bo­en­de i and­ra mind­re sam­häl­len som fort­fa­ran­de mås­te hål­la sig bor­ta från si­na hem.

– Det har va­rit en bra natt, ing­en sprid­ning och vi bör­jar gå in i om­rå­det. Ti­di­ga­re har vi om­ring­at om­rå­det, nu går vi in och släc­ker brand­här­dar, sa Pa­trik Åhm­berg, bi­trä­dan­de rädd­nings­le­da­re vid brän­der­na i Häl­sing­land, via läns­sty­rel­sens Fa­ce­book­si­da.

Men han un­der­stry­ker att det in­te in­ne­bär att el­den är släckt.

–Det kom­mer vi att hål­la på med länge, sä­kert i ett par vec­kor. Dä­re­mot kom­mer in­te bran­den att spri­da sig. Som det ser ut nu.

Det be­ty­der ock­så att fort­satt många kom­mer att få ar­be­ta hårt med be­kämp­ning och ef­ter­ar­be­te. Drygt 800 per­so­ner ar­be­tar an­ting­en ute i sko­gen el­ler runt sta­ben i Fä­ri­la.

–Vi har sam­ma be­hov av re­sur­ser i dag som ti­di­ga­re. Och vi kom­mer att ha det en tid fram­ö­ver, sä­ger han.

Sam­ti­digt var­nar

me­te­o­ro­lo­ger­na för kraf­tig ås­ka med risk för blixt­ned­slag i nord­öst­ra Ång­er­man­land och i Väs­ter­bot­tens kust­land. Ris­ken för brän­der i skog och mark be­dö­mer SMHI fort­fa­ran­de som ex­tremt stor i näs­tan he­la lan­det.

Även om det kom­mer sku­rar av regn kom­mer tyngd­punk­ten i de öst­ra de­lar­na av lan­det. Regnsku­rar­na är myc­ket lo­ka­la och kan läm­na vis­sa om­rå­den li­ka tor­ra som in­nan.

–Det blir mest till­fäl­ligt att brand­ris­ken går ner. Om det in­te fort­sät­ter att reg­na kom­mer mar­ken att tor­ka upp väl­digt snabbt och det blir torrt på nytt. Det be­hövs ex­tre­ma mäng­der för att på­ver­ka brand­ris­ken på läng­re sikt, sä­ger Jon Jör­pe­land, me­te­o­ro­log vid SMHI. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.