1,2

För­gä­ves knac­ka­de hon dörr i Hil­la­ry Clin­tons val­kam­panj 2016. Nu för­sö­ker So­fia Bränd­ström om­vand­la er­fa­ren­he­ten från De­mo­kra­ter­nas val­ma­skin för att lyf­ta So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. ”För­tro­en­det för po­li­tis­ka par­ti­er är su­per­lågt just nu”, sä­ger hon.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Erik Ber­gin erik.ber­gin@svd.se

mil­jar­der kro­nor kom­mer att be­ta­las ut till svens­ka bön­der för att hjäl­pa dem ef­ter som­ma­rens svå­ra tor­ka. Det med­de­la­de re­ge­ring­en un­der mån­da­gen.

Ett ir­ri­te­ran­de dugg­regn häng­er över Hä­gersten och Mid­som­mar­kran­sen i söd­ra Stock­holm. Men nio so­ci­al­de­mo­kra­ter trot­sar väd­ret för att knac­ka dörr och för­sö­ka om­vän­da en el­ler an­nan väl­ja­re i det opi­ni­ons­lä­ge som just nu straf­far eta­ble­ra­de par­ti­er som S och M.

Le­der grup­pen gör So­fia Bränd­ström, 30, po­li­tiskt sak­kun­nig åt nä­rings­mi­nis­ter Mi­kael Dam­berg och ak­tiv i Hä­gerstens lo­ka­la S-för­e­ning. Hon gör bruk av er­fa­ren­he­ten hon fick som vo­lon­tär åt De­mo­kra­ter­na hös­ten 2016, i ett po­li­tiskt kli­mat som till stor del lik­nar dagens svens­ka.

– För­tro­en­det för po­li­tis­ka par­ti­er är su­per­lågt just nu. Det är ett pro­blem för par­ti­er­na och det är ett pro­blem för he­la de­mo­kra­tin, sä­ger hon.

2016 knac­ka­de hon bland an­nat dörr åt Clin­ton i Penn­syl­va­nia – en rost­bäl­tes­del­stat som Ba­rack Oba­ma vun­nit två val i rad, men som Clin­ton för­lo­ra­de. Och Bränd­ström kon­sta­te­rar att Do­nald Trumps oor­to­doxa kam­panj­stil räck­te he­la vägen me­dan hen­nes och ti­o­tu­sen­tals and­ra fri­vil­li­gas an­sträng­ning­ar för Clin­ton var för­gä­ves.

Bor­de du ha stu­de­rat Trumps kam­panj i stäl­let för Clin­tons?

–Det man ska ta med sig som Trump lyc­ka­des med är att han ska­pa­de en kam­panj med bud­skap, som att få job­ben tillbaka i rost­bäl­tet där Hil­la­ry för­lo­ra­de. Det var väl nå­got po­si­tivt som man kan lä­ra sig av. Men i öv­rigt tror jag in­te man ska ta med sig nå­got. Hans kam­panj gyn­na­de hans val­re­sul­tat, men gyn­nar in­te det sam­häl­le vi vill ha.

När SvD in­ter­vju­a­de

So­fia Bränd­ström i New York in­för pre­si­dent­va­let satt hon i ett te­le­fon­cen­ter på Hil­la­ry Clin­tons val­hög­kvar­ter i Broo­klyn och ring­de väl­ja­re för att få dem att en­ga­ge­ra sig.

Nu tyc­ker hon att just den vik­ti­ga de­tal­jen – att nå ut till fler och få dem att bry sig om po­li­tik – har för­bätt­rats in­om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na se­dan riks­dags­va­let 2014. Och hon kon­sta­te­rar att den lär­do­men är bland det vär­de­ful­las­te hon tar med sig från USA.

– En av de mest in­tres­san­ta grejj­r­na var att tit­ta på hur man får he­la ma­ski­ne­ri­et att fun­ge­ra. Att det in­te ba­ra är en li­ten klick par­ti­ak­ti­va som va­rit med i hund­ra år, ut­an hur ska­lar vi upp det och får med fler? Det skul­le jag sä­ga att vi har bli­vit myc­ket bätt­re på i mitt par­ti.

Fle­ra i grup­pen

i Hä­gersten är ru­ti­ne­ra­de dörr­knac­ka­re, för and­ra är det pre­miär. Men de knac­kar in­te ba­ra dörr och ring­er väl­ja­re. För ett par vec­kor se­dan, be­rät­tar Bränd­ström, ord­na­de S-för­e­ning­en bar­kväll på Lan­det, den lo­ka­la pu­ben.

– Då kör­de vi i kon­cep­tet ”po­li­tik och öl” och bjöd in från hö­ger och väns­ter och ha­de de­batt­kväll. Vi fick in unga som satt och drack öl och som an­nars kanske in­te ha­de kom­mit dit.

Hon de­lar ut pap­per­spå­sar med tex­ten ”Knack-pack” som in­ne­hål­ler po­li­tisk in­for­ma­tion. Hon och en an­nan fri­vil­lig, Britt-Ma­rie Walldén, ger sig i kamp med en se­rie slit­na trapp­upp­gång­ar där fär­gen flag­nar från väg­gar­na nä­ra Hä­gerstenså­sens T-ba­na.

De väl­ja­re So­fia Bränd­ström mö­ter är ge­ne­rellt in­tres­se­ra­de av att pra­ta kon­kret po­li­tik, sä­ger hon. Det är en skill­nad mot USA, där stor ener­gi går åt till att över­hu­vud­ta­get få väl­ja­re att re­gi­stre­ra sig för att kun­na rös­ta. Så långt som till po­li­tis­ka sak­frå­gor kom­mer man of­ta in­te.

"Jag tror att al­la po­li­tis­ka par­ti­er som in­te vill få in SD be­hö­ver fun­de­ra på hur man får ihop ett re­ge­rings­un­der­lag.

So­fia Bränd­ström (S).

Dess­utom präg­la­des 2016

av en hi­sto­riskt stor mängd fals­ka el­ler för­vräng­da ny­he­ter som mesta­dels gyn­na­de Trump, har un­der­sök­ning­ar vi­sat ef­ter va­let.

– Fa­ce­books al­go­rit­mer kom­mer all­tid att pre­mi­e­ra po­li­tis­ka bud­skap som Trumps, så det är som att slåss mot vä­der­kvar­nar. Men jag tror att vi mås­te väl­ja en an­nan stra­te­gi. Vägen fram­åt mås-

te va­ra att få fler att en­ga­ge­ra sig, att va­ra ute som vi är nu.

Ef­ter ett par dör­rar får de napp. En pen­sio­när ger sig in i en lång­va­rig dis­kus­sion om po­li­tik, men hon är re­dan över­ty­gad so­ci­al­de­mo­krat. Li­ka­dant med ett äld­re par någ­ra trapp­upp­gång­ar bort samt en mun­ter första­gångsväl­ja­re. Fle­ra and­ra som öpp­nar vill in­te dis­ku­te­ra S-po­li­tik och av­bö­jer. Ing­en vill stäl­la upp på en in­ter­vju med SvD.

SD är tred­je störs­ta par­ti en­ligt Si­fo. Får ni fler frå­gor om så­dant som är ty­pis­ka SD-frå­gor, som in­vand­ring?

–Ab­so­lut, och där märker man att det är en gans­ka kom­plex frå­ga. Det är en frå­ga som en­ga­ge­rar, men den är kne­pig ock­så. Men även vår­den och Nya Ka­ro­lins­ka, det är en så­dan grej som många i Stock­holm är för­ban­na­de över. Där för­sö­ker vi på­min­na om att det är Mo­de­ra­ter­na som styr lands­ting­et och in­te S. Vins­ter­na i väl­fär­den är en an­nan så­dan sak, och bo­stads­frå­gan.

Vad tror du om en S-M-re­ge­ring?

– Det får and­ra spe­ku­le­ra i. Men S-lin­jen har väl all­tid va­rit att det be­hövs mer sam­ar­be­te. Jag tror att al­la po­li­tis­ka par­ti­er som in­te vill få in SD be­hö­ver fun­de­ra på hur man får ihop ett re­ge­rings­un­der­lag, sä­ger So­fia Bränd­ström.

Ef­ter en dryg tim­mes dörr­knac­kan­de är det åter­sam­ling kvart över sju på kväl­len. Och So­fia Bränd­ström på­min­ner sig själv om en an­nan lär­dom från må­na­der­na i den ame­ri­kans­ka val­kam­panj hon då be­skrev som ”max­ad”.

– All­tid när man va­rit ute på en kam­panj i USA så frå­ga­de kam­panj­fol­ket oss fri­vil­li­ga ”när kom­mer du näs­ta gång?” för att få ett löf­te. Ba­ra en så­dan en­kel grej. Jag tänk­te, kanske kan vi im­ple­men­te­ra det här? Det är väl­digt in­spi­re­ran­de att tes­ta att ak­ti­ve­ra fler och fler att va­ra med. ■

Foto: Lars Pe­hr­son

→ Val­kam­pan­jer­na | SvD.se Fle­ra i S-grup­pen i Hä­gersten är ru­ti­ne­ra­de dörr­knac­ka­re, men för någ­ra är det pre­miär att knac­ka dörr i om­rå­det för att om­vän­da en el­ler an­nan väl­ja­re.

2016 tog So­fia Bränd­ström tjänst­le­digt från SSU, där hon job­ba­de då, för att ar­be­ta som vo­lon­tär åt Hil­la­ry Clin­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.