Re­kord­långa vän­te­ti­der för den som över­kla­gar myn­dig­hets­be­slut

De se­nas­te åren har be­slutss­ti­der­na hos för­valt­nings­rät­ter­na ökat kraf­tigt. Ing­er Ber­tils­dot­ter fick av­slag på sin an­sö­kan om sjuk­för­säk­ring hös­ten 2016. Hon över­kla­ga­de och vän­tar se­dan dess på be­slut.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Per Ku­do per.ku­do@svd.se

Vän­te­ti­den för den som vill över­kla­ga myn­dig­hets­be­slut har ökat kraf­tigt de se­nas­te åren. Or­sa­ken är fram­för allt att mi­gra­tions­ä­ren­de­na har bli­vit be­tyd­ligt fler. En av dem som ham­nat i kläm är 61-åri­ga Ing­er Ber­tils­dot­ter, som har vän­tat i snart ett och ett halvt år på be­sked om sin över­kla­gan om sju­ker­sätt­ning. ”Det är otro­ligt job­bigt”, sä­ger hon.

Be­ske­det kom som­ma­ren 2015. Fem tu­mö­rer i brös­tet och åt­ta i arm­hå­lan. Nu har can­cern läm­nat Ing­er Ber­tils­dot­ters kropp, men stri­den mot sjuk­do­men sat­te si­na spår. Le­der­na vär­ker och hän­der­na fun­ge­rar in­te som för­ut.

När det var dags att åter­gå till job­bet an­såg ar­bets­gi­va­ren att de in­te kun­de er­bju­da nå­got ar­be­te ef­ter hen­nes be­hov, så hon sa­des upp från tjäns­ten som vård­pla­ne­rings­sjuk­skö­ters­ka.

Hon har för­sökt hit­ta ett ar­be­te som hon kan kla­ra trots smär­tan. Hit­tills har hon in­te fått napp. Där­för an­sök­te hon hös­ten 2016 om sju­ker­sätt­ning för att få en in­komst.

Två må­na­der se­na­re kom av­sla­get från För­säk­rings­kas­san. Hon över­kla­ga­de be­slu­tet, som se­dan april för­ra året lig­ger hos För­valt­nings­rät­ten i Uppsa­la.

Ing­er Ber­tils­dot­ter sä­ger att det är job­bigt att vän­ta på be­slut på över­kla­gan­det. Det är för­stås fullt möj­ligt att för­valt­nings­rät­ten kom­mer att gå på För­säk­rings­kas­sans lin­je, men av­sak­na­den av be­sked gör det svårt att pla­ne­ra för fram­ti­den.

– Jag mås­te gö­ra någon­ting snart, säl­ja min bil för­mod­li­gen. Jag mås­te an­tag­li­gen gö­ra mig av med min bo­stads­rätt. Så det är jät­te­job­bigt att vän­ta, otro­ligt job­bigt.

Ing­er Ber­tils­dot­ter är in­te en­sam om att vän­ta på be­sked från lan­dets för­valt­nings­dom­sto­lar. De se­nas­te åren har de så kal­la­de om­lopps­ti­der­na – ti­den mel­lan ett måls re­gi­stre­rings­da­tum och dess be­sluts­da­tum – ökat kraf­tigt, en­ligt sta­tistik som SvD ta­git del av.

På två år har an­ta­let per­so­ner som vän­tat läng­re än ett år på be­slut i so­ci­al­för­säk­rings­mål vid för­valt­nings­rät­ter­na ökat från 185 till 1303. Den störs­ta or­sa­ken är flyk­tingsi­tu­a­tio­nen 2015.

Mer­par­ten av dem som ne­kas asyl av Mi­gra­tions­ver­ket över­kla­gar sitt be­slut till mi­gra­tions­dom­sto­lar­na, som sköts av för­valt­nings­rät­ter­na. Ef­tersom re­kord­många per­so­ner sök­te asyl i Sve­ri­ge 2015 har an­ta­let mi­gra­tions­mål vid för­valt­nings­dom­sto­lar­na näs­tan fyr­fal­di­gats mel­lan 2016 och 2018.

Den öka­de målin­ström­ning­en har gjort att även mi­gra­tions­må­lens om­lopps­ti­der ökat kraf­tigt.

He­le­na von Braun, lag­man på Dom­stols­ver­ket med in­rikt­ning på mi­gra­tions­mål, sä­ger att si­tu­a­tio­nen är ne­ga­tiv på fle­ra sätt.

–Det blir dy­ra­re för sam­häl­let om per­so­ner ska sit­ta och vän­ta på be­sked om de får stan­na el­ler in­te. För att in­te ta­la om den hu­ma­ni­tä­ra kost­na­den. Jag kan in­te fö­re­stäl­la mig hur det är att ba­ra vän­ta och vän­ta, sä­ger hon.

Lä­get är lång­samt på väg att för­bätt­ras. I år har dom­sto­lar­na för förs­ta gång­en på länge lyc­kats mins­ka ären­de­ba­lan­ser­na, allt­så av­gjort fler mål än vad som kom­mit in. Men det kom­mer att ta tid att nå ti­di­ga­re års om­lopps­ti­der.

– Det finns så många ären­den så de här sto­ra ba­lan­ser­na kom­mer att lig­ga kvar ock­så 2019 och 2020, sä­ger He­le­na von Braun.

Ni mås­te ha ve­tat re­dan 2015 att mi­gra­tions­må­len skul­le öka kraf­tigt. För­be­red­de ni er till­räck­ligt på dagens si­tu­a­tion?

– Per­so­nal­styr­kan har ökat kraf­tigt så vi har ju verk­li­gen rus­tat upp mer än nå­gon­sin. Pro­ble­met är fram­förallt att vi har vå­ra full­makt­san­ställ­ning­ar för do­mar­na som i prin­cip in­ne­bär livs­tids­tjäns­ter. Vi kan in­te re­kry­te­ra ett stort an­tal do­ma­re som se­dan in­te har någ­ra mål.

Även an­ta­let so­ci­al­för­säk­rings­mål – allt­så bland an­nat sju­ker­sätt­ning och sjuk­pen­ning – har ökat kraf­tigt de se­nas­te åren. I dag lig­ger to­talt 12000 så­da­na mål hos för­valt­nings­dom­sto­lar­na, vil­ket är näs­tan dub­belt så många som 2015.

Ök­ning­en be­ror tro­li­gen på att För­säk­rings­kas­san skärpt si­na rikt­lin­jer och nu av­slår fler an­sök­ning­ar än ti­di­ga­re. An­de­len av­slag i sju­ker­sätt­nings­ä­ren­den öka­de från 58 pro­cent till 79 pro­cent mel­lan 2015 och 2017.

Ing­er Ber­tils­dot­ter tyc­ker att si­tu­a­tio­nen är olyck­lig. Att dom­sto­lar­na in­te kun­nat han­te­ra ök­ning­en av mi­gra­tions­må­len med sam­ma om­lopps­ti­der som för­ut kan få ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser, me­nar hon.

– Det kan upp­le­vas som att man stäl­ler en grupps be­hov mot en an­nans. ■

"

Jag mås­te an­tag­li­gen gö­ra mig av med min bo­stads­rätt. Så det är jät­te­job­bigt att vän­ta, otro­ligt job­bigt.

Ing­er Ber­tils­dot­ter över­kla­ga­de För­säk­rings­kas­sans av­slag på hen­nes an­sö­kan om sju­ker­sätt­ning i april 2017.

Foto: Adam Wraf­ter

Ing­er Ber­tils­dot­ter har vän­tat halv­tan­nat år på be­sked.

Foto: Adam Wraf­ter

→ Klyf­tor­na i vår­den | SvD.se Ing­er Ber­tils­dot­ters väns­terarm drab­ba­des av ned­satt rör­lig­het och kro­niskt lym­fö­dem ef­ter can­ce­ro­pe­ra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.