Få­gel­räd­da­re re­do ryc­ka ut

■ Ef­ter ol­je­ut­släp­pet ut­an­för Väs­ter­vik på­går sa­ne­rings­ar­be­tet för fullt. Or­ga­ni­sa­tio­nen Ka­ta­strof­hjälp fåg­lar och vilt (KFV) är be­red­da att bi­stå.

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Ce­ci­lia Klin­tö/TT Malin Jansson/TT

Ol­ja från det grund­stöt­ta frakt­far­ty­get ut­an­för Väs­ter­vik har nått fle­ra mind­re öar i skär­går­den. En­ligt Kust­be­vak­ning­ens upp­skatt­ning­ar hand­lar det om max­i­malt 14 000 li­ter ol­ja, varav när­ma­re hälf­ten har ta­gits upp.

Än så länge finns inga rap­por­ter om ska­da­de fåg­lar, men sam­ti­digt som ol­je­be­kämp­ning­en på­går för fullt lig­ger få­gel­räd­da­re i start­gro­par­na.

–Det kom­mer att kom­ma på fåg­lar, så är det. Det går in­te att und­vi­ka. Det blir blankt vat­ten där ol­jan lig­ger och det tyc­ker fåg­lar­na är spän­nan­de. Så lan­dar de där och så får de ol­ja på ving­ar­na, sä­ger Kal­le Isaks­son, vakt­ha­van­de be­fäl vid Kust­be­vak­ning­en.

Väs­ter­viks kom­mun kom­mer där­för att ta hjälp av or­ga­ni­sa­tio­nen Ka­ta­strof­hjälp fåg­lar och vilt (KFV).

– Vi lig­ger i start­gro­par­na, be­ro­en­de på vad rap­por­ter­na från Kust­be­vak­ning­en vi­sar, sä­ger viltre­ha­bi­li­te­ra­re Ur­ban Rund­ström, KFV i Os­kars­hamn.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har mo­bil ut­rust­ning för att ta hand om ska­da­de fåg­lar, dels i Skå­ne, dels på Got­land. Om det är många ska­da­de fåg­lar kom­mer den att fö­ras till det drab­ba­de om­rå­det, men om­fatt­ning­en får av­gö­ra.

–Rör det sig ba­ra om 10–20 fåg­lar drar vi in­te i gång värl­dens jät­te­grej, då blir det nog vi i Os­kars­hamn som får ta in fåg­lar­na till oss och tvät­ta av dem, sä­ger Ur­ban Rund­ström.

På mån­dags­mor­go­nen

drog sa­ne­rings­ar­be­tet i gång igen. Kust­be­vak­ning­en har två stör­re en­he­ter på plats, dels det 90 me­ter långa mil­jö­skydds­far­ty­get KBV 003, dels det 50 me­ter långa KBV 033. Dess­utom hjäl­per patrull­bå­tar till med per­so­nal­trans­por­ter och läns­drag­ning. Än­nu mind­re en­he­ter tar upp ol­ja nä­ra stran­den. Kal­le Isaks­son upp­skat­tar an­ta­let in­blan­da­de från Kust­be­vak­ning­en till mel­lan 30 och 40 per­so­ner.

– All­män­he­ten är in­te in­vol­ve­rad och helst vill vi in­te ha all­män­he­ten för nä­ra ol­jan hel­ler, sä­ger han.

Det finns yt­ter­li­ga­re 80 till 90 per­so­ner på plats för den strand­nä­ra ol­je­be­kämp­ning­en. De kom­mer från fri­vil­li­ga re­surs­grup­per, För­svars­mak­ten och rädd­nings­tjäns­ten, be­rät­tar Jo­a­kim Jansson, rädd­nings- och sä­ker­hets­chef i Väs­ter­viks kom­mun.

– Ut­i­från för­ut­sätt­ning­ar­na går ar­be­tet än så länge bra, sä­ger han.

Även han upp­ma­nar all­män­he­ten att hål­la sig bor­ta från det drab­ba­de om­rå­det runt Flat­varp på Sto­ra Askö, så att ol­je­be­käm­par­na får job­ba ostört.

En­ligt Kust­be­vak­ning­en

ha­de det på sön­dags­kväl­len ta­gits upp sju ku­bik­me­ter ol­ja till sjöss. Det är oklart hur sto­ra mäng­der som har nått land, men det hand­lar om en mind­re mängd ol­ja. Läc­ka­get från frakt­far­ty­get Ma­kas­sar Hig­h­way har stop­pats.

Den ol­ja som finns om­bord hål­ler nu på att fö­ras över till ett in­til­lig­gan­de tank­far­tyg, ett ar­be­te som kan ta fle­ra dygn. När den tank som är ska­dad har tömts på ol­ja kom­mer frakt­far­ty­gets bot­ten att un­der­sö­kas av dy­ka­re. Först när det är klart går det att av­gö­ra när far­ty­get ska kun­na bogseras in till hamn, en­ligt Val­de­mar Lin­de­krantz, kom­mu­ni­ka­tör vid Kust­be­vak­ning­en. ■

Foto: Kust­be­vak­ning­en

Ol­ja borstas om­bord av Kust­be­vak­ning­ens strand­nä­ra ol­je­be­käm­pa­re se­dan ett last­far­tyg gått på grund ut­an­för Val­de­marsvik i Tjust skär­gård norr om Väs­ter­vik. Ol­jan som läckt ut är en bränn­ol­ja med låg sva­vel­halt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.