Johan Ing­erö: Då­lig kok­konst bi­drog till att lan­det brän­des vid

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Den som har ton­å­ring­ar hem­ma är sä­kert be­kant med de­ras spe­ci­el­la form av nöd­mat­lag­ning. De kom­mer hem från skolan, ma­gen kur­rar och för­äld­rar­na har än­nu in­te hun­nit hem från job­bet. De två el­ler tre tim­mar som åter­står till mid­da­gen är för dem en oö­ver­skåd­lig tids­rymd. Så de öpp­nar kyl och skaf­fe­ri och släng­er ihop nå­got.

En rostad mac­ka med mar­me­lad. Ett pa­ket nud­lar, möj­li­gen kryd­dat med par­me­san. Om någ­ra res­ter finns så flyger de ound­vik­li­gen in i mikron. Pro­ble­men med ton­å­ring­ars mat­lag­ning är att nä­rings­vär­det är be­grän­sat, och att den säl­lan in­klu­de­rar nå­gon fram­för­håll­ning. De an­vän­der hell­re fär­dig­la­ga­de pro­duk­ter än kom­bi­ne­rar rå­va­ror, och de la­gar ba­ra så myc­ket mat som be­hövs för stun­den.

Till de­ras för­svar kan sä­gas att de in­te är vux­na. Det är in­te de­ras an­svar att fyl­la på ky­len. Den ur­säk­ten kan in­te Sve­ri­ges re­ge­ring an­vän­da sig av, när den nu sit­ter med följ­der­na av som­ma­rens om­fat­tan­de brän­der. Själ­va brän­der­na kan ing­en las­tas för. De är re­sul­ta­tet av tor­ka, slump och mänsk­lig fak­tor. Men stats­mak­ten har ett an­svar att va­ra be­redd på just så­da­na om­stän­dig­he­ter, på sam­ma sätt som för­äld­rar har ett an­svar för att fyl­la hem­mets kyl och frys.

Ef­ter skogs­bran­den i Väst­man­land 2014 kon­sta­te­ra­de den då­va­ran­de al­li­ans­re­ge­ring­en själv­kri­tiskt att ru­ti­ner och be­red­skap be­höv­de bli be­tyd­ligt bätt­re. För att kart­läg­ga be­ho­ven och fö­re­slå åt­gär­der till­sat­tes där­för en ut­red­ning, un­der äm­bets­man­nen Aud Sjökvist. Någ­ra må­na­der se­na­re för­lo­ra­de al­li­ans­re­ge­ring­en mak­ten, och Ste­fan Löfvens röd­grö­na re­ge­ring till­träd­de. Kort se­na­re fick Aud Sjökvist ve­ta att hen­nes ut­red­ning skul­le läg­gas ner, för att istäl­let ge­nom­fö­ras av Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, MSB.

Det var olämp­ligt av fle­ra skäl, in­te minst för att MSB gavs i upp­drag att ut­vär­de­ra si­na eg­na in­sat­ser. Men den sto­ra frå­gan är för­stås var­för. Vad ha­de Löfven­re­ge­ring­en att vin­na på att slå un­dan be­nen för en ut­red­ning som in­te var ett dugg kon­tro­ver­si­ell?

Tro­li­gast är att det hand­la­de om peng­ar. Löfvens re­ge­ring var unikt il­la för­be­redd. Vallöf­te­na ha­de va­rit många och dy­ra. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ha­de lo­vat att det in­te skul­le bli någ­ra ”sto­ra” höj­ning­ar av in­komst­skat- ten. Ingen­ting var för­hand­lat i för­väg. Dess­utom fanns ko­a­li­tions­part­nern Mil­jö­par­ti­et där, och kräv­de gi­vet­vis sitt skål­pund so­ja­bö­nor i form av nya sto­ra ut­gif­ter.

En de­spe­rat jakt på peng­ar vid­tog. Skat­ter höj­des, om än främst på an­nat än in­koms­ter. Bäc­kar­na blev många och små. Skatt på in­ve­ste­rings­spar­kon­ton och sjuk­vårds­för­säk­ring­ar via an­ställ­ning­ar är två ex­em­pel. Dess­utom ha­de Mag­da­le­na An­ders­son lo­vat spa­ra tio mil­jar­der i stats­för­valt­ning­en, en siff­ra som av hen­nes eg­na ut­ta­lan­den att dö­ma gri­pits ur luf­ten.

I det lä­get blev det nöd­vän­digt att läg­ga ner brandut­red­ning­en och be MSB ta över den in­om or­di­na­rie ra­mar. Re­ge­ring­en im­pro­vi­se­ra­de hej vilt, som en hung­rig ton­å­ring i ett kök. Re­sul­ta­tet blev där­ef­ter: slar­vigt, slab­bigt och nä­rings­fat­tigt. Dess­utom fun­ge­ra­de det in­te. MSB:s ut­red­ning blev tre gång­er dy­ra­re än Sjökvists, och fö­reslog tre nya ut­red­ning­ar.

Så när som­mar­het­tan 2018 in­träd­de var hus­hål­let då­ligt rus­tat. MSB ha­de in­te ens till­räck­ligt med vat­ten­slang­ar. El­ler med and­ra ord: Rå­va­ror sak­na­des, och vi hän­vi­sa­des till mac­kor och nud­lar. För li­te nä­ring, för myc­ket snab­ba kol­hyd­ra­ter.

Skogs­brän­der är in­te en par­tiskil­jan­de frå­ga. Men hur de han­te­ras är up­pen­bar­li­gen det. Ef­ter hös­tens val mås­te de vux­na ta över mat­lag­ning­en.

Johan Ing­erö är vi­ka­rie på le­dar­re­dak­tio­nen. Läs fler av hans tex­ter på: SvD.se/av/johan-ing­e­ro

Foto: Henrik Mont­go­me­ry/ TT

Al­li­an­sen var skick­li­ga­re i kö­ket än de röd­grö­na, korv­grill­ning­en till trots.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.