Sta­ten kan in­te sat­sa oss ur ar­bets­lös­het

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Ca­ta­ri­na Kärk­kä­i­nen ca­ta­ri­na.kark­ka­i­nen@svd.se

Ar­bets­lös­he­ten mins­kar. Re­ge­ring­ens po­li­tik bå­de stär­ker väl­fär­den och tar va­ra på var­je in­di­vids ful­la po­ten­ti­al. Ny­an­län­da i Gö­te­borg lär sig svens­ka på blott tre må­na­der. Och från den bor­ger­li­ga av­byt­ar­bän­ken märks ba­ra ner­vo­si­tet över den fram­gång som om­gär­dar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

De so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka kom­mu­nal­rå­den i Gö­te­borg skrä­der in­te or­den i sin de­battar­ti­kel (GT 24/7). De en­da pas­sa­ger­na som sak­nas är de om hur stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven för­vand­lar vat­ten till vin, bo­tar sju­ka och får blin­da att se.

Fram­gång­en har möj­lig­gjorts ge­nom ”jobb- och kun­skaps­lyft” och ”kom­pe­tenscen­ter” – vil­ka en­ligt ar­ti­kel­för­fat­tar­na själ­va har re­sul­te­rat i att ett an­tal hund­ra gö­te­bor­ga­re har gått från ar­bets­lös­het till egen för­sörj­ning. Ja, ut­ö­ver sys­sel­sätt­ning av ett an­tal kom­mu­ni­ka­tions­kon­sul­ter, då.

Det är rik­tigt att ung­doms­ar­bets­lös­he­ten har hal­ve­rats se­dan år 2014. Till det pro­to­kol­let ska dock fö­ras att ung­domskul­lar­na mins­kar i an­tal, och att vi be­fin­ner oss mitt i en hög­kon­junk­tur.

Men det för­stås, frå­gar man So­ci­al­de­mo­kra­ter­na hör även den till lis­tan av fram­gång­ar. ”Vi [vet] att en stor del av kon­junk­tur­upp­gång­en har att gö­ra med re­ge­ring­ens eko­no­mis­ka po­li­tik”, som Ste­fan Löfven ut­tryck­te det in­nan års­skif­tet (Af­ton­bla­det 4/12). Världs­e­ko­no­min har myc­ket att tac­ka Sve­ri­ges re­ge­ring för.

Det är lyck­ligt att ar­bets­lös­he­ten har sjun­kit någ­ra pro­cen­ten­he­ter, men det är san­ner­li­gen in­te re­ge­ring­en Löfvens för­tjänst. Fak­tum är att de många so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka ar­bets­mark­nads­åt­gär­der­na – va­re det trai­ne­e­jobb el­ler någon­ting an­nat – är minst li­ka myc­ket hot som de är löf­ten.

I en stu­die som pub­li­ce­ra­des år 2011 be­dö­mer eko­no­mer­na Andre­as Bergh och Mag­nus Hen­rek­son att 10 pro­cen­ten­he­ters ök­ning av den of­fent­li­ga sek­torn in­ne­bär en minsk­ning av den år­li­ga BNP-till­väx­ten på 0,5 till 1 pro­cen­ten­het.

Re­ge­ring­en kan ut­lo­va hur många skat­te­fi­nan­si­e­ra­de jobb­till­fäl­len som helst. Det är den pri­va­ta sek­torn som fi­nan­si­e­rar den of­fent­li­ga – och ut­an den går kal­ky­len in­te ihop.

Den som in­te är varse det nu, lär bli det när hög­kon­junk­tu­ren är över. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.