Fak­ta | Över­styr­man har er­känt sjö­fyl­le­ri

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER -

Det 139 me­ter

■ långa frakt­far­ty­get Ma­kas­sar Hig­h­way gick på grund norr om Lof­ta­ham­mar på mor­go­nen den 21 ju­li. En­ligt upp­gift från be­sätt­ning­en gick far­ty­get, som var på väg mot Sö­der­täl­je, nä­ra kus­ten för att få bätt­re mo­bil­täck­ning. Se­dan fort­sat­te far­ty­get på den fel­ak­ti­ga kur­sen tills det tog stopp.

Om­bord

■ på det Pa­na­ma­re­gi­stre­ra­de far­ty­get fanns då över 300 000 li­ter bräns­le­ol­ja, 38 000 li­ter smör­ol­ja och 34 000 li­ter die­sel. Över­styr­man­nen på far­ty­get har er­känt sig skyl­dig till sjö­fyl­le­ri och vårds­lös­het i tra­fik.

Ef­ter fle­ra da­gar

■ på grund gjor­de kraf­ti­ga vin­dar att far­ty­get vreds och bör­ja­de läc­ka ol­ja. Ol­jan län­sa­des in, men ti­digt på sön­dags­mor­go­nen ka­sa­de last­far­ty­get av grun­det och ol­ja bör­ja­de spri­das.

På sön­dags­kväl­len

■ ha­de Kust­be­vak­ning­en ta­git upp cir­ka 7 000 li­ter ol­ja, men mind­re mäng­der nåd­de land vid Flat­varp på ön Sto­ra Askö och någ­ra mind­re öar i Tjusts skär­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.