Kli­mat­för­änd­ring­en är på rik­tigt. Den är här nu.

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER -

Mor­gan Johansson (S), in­ri­kesmi­nis­ter.

– Kli­mat­för­änd­ring­en är på rik­tigt. Den är här nu. Och om det fort­sät­ter så kom­mer vi att ha fler ex­tremår fram­ö­ver och då mås­te vi se till att vi har den be­red­skap som be­hövs.

Mor­gan Johansson

fö­re­slår tre sa­ker som Sve­ri­ge mås­te gö­ra för att va­ra bätt­re för­be­rett om ka­ta­stro­fen skul­le drab­ba oss igen: Ut­bil­da dub­belt så myc­ket rädd­nings­tjänst­per­so­nal från 500 till 1 000 per­so­ner per år, och öka in­ve­ste­ring­ar­na i ut­rust­ning – fram­för allt när det gäl­ler slang­ka­pa­ci­tet.

– För det tred­je så mås­te vi stär­ka stö­det av flyg­plan och he­li­kopt­rar, sä­ger han.

Re­ge­ring­ens näs­ta steg är att till­sät­ta en sär­skild ut­red­ning för att ut­vär­de­ra in­sat­sen, en­ligt Johansson. ■

Foto: Vil­helm Stok­stad/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.