Risk för fler in­drag­na tåg­lin­jer i het­tan

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER - An­ne­lie Scholz/TT

Fle­ra tåg­sträc­kor har re­dan stängts av till följd av het­tan. An­ta­let så kal­la­de solkur­vor är re­kord­många i år, en­ligt Tra­fik­ver­ket. Och det finns risk för att fler tåg­lin­jer kan stäl­las in.

För­ra veckan med­de­la­de Tra­fik­ver­ket att bland an­nat sträc­kor­na Lin­kö­ping–Kal­mar, Lin­kö­ping– Väs­ter­vik och Ber­ga–Os­kars­hamn till­fäl­ligt stängs på grund av sä­ker­hets­skäl.

–Det som är spe­ci­ellt med den här av­stäng­ning­en är att det gäl­ler per­son­tåg. Van­ligt­vis gäl­ler av­stäng­ning­ar främst gods­tåg och gods­tågs­ba­nor, sä­ger Jo­an­na Ljung­gren, press­kom m uni­ka tör på Tra­fik­ver­ket.

An­led­ning­en är ris­ken för solkur­vor, en si­do­för­skjut­ning av ett spår på grund av sol­vär­men. Gods­tåg kör på skarv­spår som är käns­li­ga­re för vär­me.

"

Det är in­te ute­slu­tet att det kan bli fler av­stäng­ning­ar, även om vi in­te har någ­ra in­di­ka­tio­ner på det nu.

Jo­an­na Ljung­gren, press­kom m uni­ka tör Tra­fik­ver­ket.

Två om­fat­tan­de ur­spår­ning­ar av gods­tåg sked­de i mit­ten av ju­li, en i när­he­ten av Ma­ri­an­nelund och en ut­an­för Nykö­ping.

– Solkur­vor in­träf­far var­je som­mar, men i år är det be­tyd­ligt fler på grund av att det är så varmt. Det är ett re­kor­dår, sä­ger Jo­an­na Ljung­gren.

Det finns än­nu ing­en sta­tistik gäl­lan­de kon­sta­te­ran­de solkur­vor för den­na som­mar. Allt pe­kar dock på att an­ta­let an­mäl­ning­ar kom­mer att mång­dubb­las jäm­fört med 2017.

För­ra året in­träf­fa­de om­kring 20 solkur­vor och myc­ket tro­ligt är att årets siff­ra blir hög­re än re­kor­då­ret 2008, då det var när­ma­re 90 solkur­vor.

I som­mar

kan vär­men kom­ma att fort­sät­ta att på­ver­ka även svet­sa­de spår, som per­son­tåg kör på.

–Det är in­te ute­slu­tet att det kan bli fler av­stäng­ning­ar, även om vi in­te har någ­ra in­di­ka­tio­ner på det just nu. Vi tar hell­re det säk­ra fö­re det osäk­ra och stäng­er ned, sä­ger Jo­an­na Ljung­gren.

Hon fram­hål­ler dock att tågre­se­nä­rer in­te be­hö­ver kän­na sig oro­li­ga för att åka på järn­vä­gen.

– Nej, verk­li­gen in­te. När det gäl­ler den här ty­pen av solkur­vor är vi väl­digt snab­ba att stop­pa tåg­tra­fik. Det är en frå­ga som följs upp lö­pan­de av oss, sä­ger hon. ■

Foto: Fred­rik Sandberg/TT

Allt pe­kar på att an­ta­let an­mäl­ning­ar om solkur­vor slår re­kord i som­mar. En solkur­va är en si­do­för­skjut­ning på minst 25 mil­li­me­ter på en sträc­ka av tio me­ter av räl­sen, sam­ti­digt som det rå­der höga tryck­kraf­ter i spå­ret, en­ligt Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.