Kap Ver­des mu­sik in­flu­e­rad från många håll

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN - Fred­rik Mell­gren fred­rik.mell­gren@svd.se

Mu­sik­pro­du­cen­ter ut­nytt­jar att många gör vad som helst för att bli kän­da. Världs­mu­sik­mark­na­den är för li­ten och det finns in­te plats för mer än en kap­ver­disk sång­ers­ka i ta­get, en­ligt en av Kap Ver­des många mu­si­ker, Gabri­e­la Men­des: ”Det är för­fär­ligt, men så ser värl­den ut.” KAP VERDE

Man bru­kar räk­na åt­ta oli­ka mu­siksti­lar på den­na ögrupp ute i At­lan­ten. En mu­si­ka­lisk smält­de­gel med in­flu­en­ser från främst Väst­af­ri­ka men ock­så Bra­si­li­en, Kari­bi­en och Por­tu­gal.

En kap­ver­disk mu­si­ker som nåd­de en stör­re publik och blev världs­be­römd i bör­jan på 1990-ta­let var Cesária Évo­ra. Hon slog ige­nom som 47-åring, kal­la­des bar­fota­di­van och gjor­de 40 al­bum som sål­des i hund­ra­tu­sen­tals ex­em­plar. Hon dog 2011, men det finns en lång rad sång­ers­kor som har in­spi­re­rats av hen­ne och med oli­ka fram­gång för­sökt le­va på den kap­ver­dis­ka sång­tra­di­tio­nen med de häf­ti­ga ryt­mer­na.

Här finns ty­pis­ka mu­siksti­lar som den ödes­mät­ta­de och me­lan­ko­lis­ka mor­na, men ock­så Fu­naná, Ba­tu­que och den eg­na va­ri­an­ten av zouk. Mest är det kvin­nor som sjung­er me­dan män­nen skö­ter in­stru­men­ten.

På 1970-ta­let

föd­des en kap­ver­disk di­sco­e­ra och på 1980ta­let rul­la­de en sär­skild syn­t­våg in över öar­na. En myt som länge fro­da­des var att den häng­de ihop med att ett spök­skepp med syn­tar och org­lar gick på grund ut­an­för en av öar­na 1968. Be­sätt­ning­en var spår­löst bor­ta, men las­ten togs om hand och för­va­ra­des i ett ka­pell tills re­bel­ler­na som vil­le gö­ra Kap Verde själv­stän­digt be­stäm­de att in­stru­men­ten skul­le de­las ut till sko­lor­na.

Tid­ning­ar som an­sed­da brit­tis­ka The Gu­ar­di­an har åter­be­rät­tat my­ten så sent som för någ­ra år se­dan. Men den har av­slö­jats, ex­em­pel­vis av SVT­pro­gram­met Kob­ra och pro­gram­le­da­ren Kristo­fer Lund­ström.

– My­ten är un­der­hål­lan­de, men den är full­stän­digt på­hit­tad. Den häf­ti­ga kap­ver­dis­ka elektro­nis­ka mu­si­ken har helt and­ra or­sa­ker och be­hö­ver in­te en myt för att sät­ta Kap Verde på mu­sik­kar­tan, sä­ger han till SvD.

Någ­ra av de mest eta­ble­ra­de sång­ers­kor­na är Gabri­e­la Men­des, May­ra And­ra­de, por­tu­gi­sis­ka Lu­ra med röt­ter på Kap Verde och Eli­da Al­mei­da, Neu­za och in­te minst 28-åri­ga Ceu­za­ny. ■

"

Den häf­ti­ga kap­ver­dis­ka elektro­nis­ka mu­si­ken har helt and­ra or­sa­ker och be­hö­ver in­te en myt för att sät­ta Kap Verde på mu­sik­kar­tan.

Kristo­fer Lund­ström, pro­gram­le­da­re, SVT.

ska­da­des när de träf­fa­des av en me­tall­s­ke­na som loss­nat från en rull­trap­pa på Kö­pen­hamns cen­tral­sta­tion. Två av per­so­ner­na har fått all­var­li­ga ska­dor. Olyc­kan in­träf­fa­de sön­dag ef­ter­mid­dag i en upp­åt­gå­en­de rull­trap­pa. Var­för de­len loss­nat vet man in­te, men man sy­nar nu and­ra rull­trap­por på sta­tio­nen för att in­te lik­nan­de si­tu­a­tio­ner ska upp­stå.

Foto: Sil­vio Tana­ka

Cesária Évo­ra un­der en kon­sert 2008.

Foto: AP (ar­kiv)

Mo­aista­ty­er­na på Påskön loc­kar många be­sö­ka­re. För många för öns väl­be­fin­nan­de, an­ser borg­mäs­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.