Nytt miss­tänkt mas­själv­mord ska­kar Indien

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN -

Sju med­lem­mar i en fa­milj i sta­den Ran­chi i öst­ra Indien har hit­tats häng­da i sitt hem, i vad som ser ut som det tred­je mas­själv­mor­det på kort tid som choc­ke­rar lan­det.

Bland de dö­da finns tre män, två kvin­nor och två små barn. En­ligt po­li­sen har man fun­nit ett brev som ty­der på att fa­mil­je­med­lem­mar­na ta­git si­na eg­na liv och även bar­nens, på grund av eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter, skri­ver ny­hets­by­rån AFP.

– Det ser ut som om två vux­na brö­der, av vil­ka den ena var gift, hjälp­te de and­ra att ta si­na liv in­nan de själ­va be­gick själv­mord, sä­ger po­lis­chef Anish Gup­ta.

Ba­ra tio da­gar ti­di­ga­re hit­ta­des sex fa­mil­je­med­lem­mar dö­da i sitt hem i sam­ma del­stat, Jhark­hand. Po­li­sen vet in­te om det rör sig om ett mas­själv­mord el­ler om mord, rap­por­te­rar tv-ka­na­len NDTV.

Den 1 ju­li hit­ta­des el­va med­lem­mar, bland dem två ton­å­ring­ar, i en väl­bär­gad fa­milj dö­da i sitt hem i Bu­ra­ri i sta­den Del­hi. Tio av dem var häng­da, iför­da ögon­bind­lar och med bak­bund­na hän­der.

Mal­colm Turn­bull, Austra­li­ens kon­ser­va­ti­va pre­miär­mi­nis­ter, ser ut att få det tufft om han ska lyc­kas bli om­vald näs­ta år. Det­ta se­dan hans re­ge­ring in­te lyc­ka­des vin­na nå­got av de fyll­nads­val som hölls i hel­gen, un­der den så kal­la­de su­per­lör­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.