IS tar på sig at­tack mot cy­kel­turis­ter

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN -

Fy­ra ut­länds­ka cy­kel­turis­ter som dog ef­ter att ha bli­vit påkör­da i Tadz­ji­kis­tan i hel­gen tros ha bli­vit ut­sat­ta för en med­ve­ten at­tack. Lan­dets in­ri­kesmi­nis­ter Ra­ma­zon Ham­ro Ra­him­zo­da häv­dar att det till och med kan rö­ra sig om en ter­ror­hand­ling.

hu­vud­sta­den Du­sjan­be. Två av de om­kom­na var från USA och de and­ra från Ne­der­län­der­na och Schweiz. Det har in­te fram­gått om al­la dog av tra­fikska­dor el­ler om det i nå­got fall fanns an­nan döds­or­sak.

En vi­deo med ano­nym käl­la som upp­ges va­ra från hän­del­sen har pub­li­ce­rats på in­ter­net av Ra­dio Free Eu­ro­pe. Den vi­sar av allt att dö­ma ett for­don som ef­ter en påkör­ning gör en U-sväng och kom­mer tillbaka och kör över fle­ra cy­klis­ter.

Två cy­klis­ter från

Ne­der­län­der­na re­spek­ti­ve Schweiz ska­da­des. En vår­das för kniv­ska­dor; pa­ti­en­tens till­stånd be­skrivs som sta­bilt. En fransk turist som und­kom har kun­nat läm­na vitt­nesupp­gif­ter till po­li­sen. Den bel­gis­ke cy­klis­ten Nicolas Moerman kom fram till platsen kort ef­teråt.

– Det förs­ta nå­gon sa­de var att de ha­de bli­vit påkör­da och att det kom ut folk som bör­ja­de hug­ga dem med kniv, har han berättat för den flam­länds­ka tv-ka­na­len VRT.

Vägen där cy­kel­turis­ter­na fär­da­des an­slu­ter till en be­römd sov­je­tisk mo­tor­väg mot Pa­mir, som sägs er­bju­da ma­ka­lö­sa land­skaps­vy­er. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.