Tre olyckor – fy­ra dö­da

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN - TT-AFP-Reu­ters

Tre döds­o­lyc­kor in­träf­fa­de i frans­ka al­per­na un­der sön­da­gen. En­ligt upp­gif­ter till ny­hets­by­rån AFP var samt­li­ga döds­off­ren klätt­ra­re.

En 40-åring från Mi­la­no döds­stör­ta­de ef­ter att ha nått 3 000 me­ters höjd på väg upp mot en topp i Mas­sif des Écrins syd­ost om Gre­nob­le.

På en an­nan plats i sam­ma mas­siv om­kom två frans­ka kvin­nor i 50-års­ål­dern, som klätt­ra­de med gui­de.

På Mont Blanc om­kom en fjär­de per­son, men upp­gif­ter­na är knapp­hän­di­ga om vad som hän­de där. – Vi un­der­sö­ker al­la möj­lig­he­ter, sa­de han vid en press­kon­fe­rens på mån­da­gen.

Terrorgrup­pen Isla­mis­ka sta­ten (IS) häv­dar nu att det är den som lig­ger bakom tu­ris­ter­nas död, en­ligt in­sti­tu­tet SITE som föl­jer terrorgrup­per via in­ter­net. Men det kan va­ra svårt att klar­gö­ra om det stäm­mer, sär­skilt som näs­tan al­la de miss­tänk­ta är dö­da: Hän­del­sen led­de till po­lis­jakt och skott­väx­ling. En­ligt be­sked som åter­ges av ny­hets­by­rån Reu­ters blev följ­den fy­ra ihjäl­skjut­na och en fem­te gri­pen. En 21-åring som äg­de for­do­net fanns bland dem som fick sät­ta li­vet till. In­ri­kesmi­nis­tern upp­ger att de miss­tänk­ta, samt­li­ga tadz­ji­ker, ha­de bå­de skjut­va­pen och kni­var.

Cyklisterna blev

påkör­da i Dang­ha­ra, un­ge­fär 15 mil sö­der om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.