Sar­gad eko­no­mi vän­tar Zim­babwes le­da­re

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN - Moa Kärnstrand/TT

En eko­no­mi i spill­ror där åt­ta av tio är ar­bets­lö­sa. Kal­la han­den från ut­länds­ka in­ve­ste­ra­re. Kol­lap­sad sjuk­vård och sko­la. Brain-drain och bi­drags­be­ro­en­de från ut­lands­bo­en­de.

Det finns ing­en hejd på de ut­ma­ning­ar som Zim­babwes kom­man­de pre­si­dent står in­för.

Från att en gång ha va­rit en blomst­ran­de eko­no­mi i det af­ri­kans­ka in­lan­det är Zim­babwe i dag ett land som står in­för ett eko­no­miskt sam­man­brott. Un­der pre­si­dent Robert Mu­ga­be, som tving­a­des från mak­ten 2017, har lan­dets fi­nan­ser krympt och stats­skul­den skju­tit i höj­den. Ut­länds­ka in­ve­ste­ra­re har flytt Zim­babwe i takt med att det po­li­tis­ka kli­ma­tet hård­nat.

I mit­ten av 2000-ta­let var lä­get så pres­sat att central­ban­ken bör­ja­de tryc­ka mer peng­ar för att kun­na be­ta­la sta­tens ut­gif­ter, med en ka­ta­stro­fal in­fla­tion som följd.

Ekonomin är den

förs­ta frå­ga som vin­na­ren av mån­da­gens pre­si­dent­val mås­te han­te­ra, en­ligt Hen­ning Mel­ber, Zim­babwe­kän­na­re på Nor­dis­ka Afri­ka­in­sti­tu­tet.

– Det är den ab­so­lut vik­ti­gas­te an­ge­lä­gen­he­ten för van­li­ga män­ni­skor. De har li­dit så myc­ket un­der se­na­re år att det är ett mi­ra­kel att de ens har över­levt.

I dag går minst 80 pro­cent av zim­babwier­na ut­an ar­be­te Hund­ra­tu­sen­tals är be­ro­en­de av mat­bi­stånd. Många män­ni­skor över­le­ver ge­nom den in­for­mel­la ekonomin, som främst be­står av peng­ar som ut­lands­bo­en­de skic­kar hem. Skolsystemet, som en gång var ett av kon­ti­nen­tens bätt­re, fun­ge­rar in­te alls, och in­te hel­ler sjuk­vår­den.

–Den som vin­ner va­let mås­te om­gå­en­de ska­pa ett kli­mat i lan­det som loc­kar till sig ut­länds­ka in­ve­ste­ra­re som kan ska­pa ar­bets­till­fäl­len, sä­ger Mel­ber, som ock­så är pro­fes­sor vid uni­ver­si­te­tet i Pre­to­ria i Syd­af­ri­ka.

In­ve­ste­rar­nas kal­la hand hit­tills be­ror dels på den po­li­tis­ka in­sta­bi­li­te­ten, men ock­så på lan­dets la­gar som möj­lig­gör för sta­ten att kon­fis­ke­ra ut­länds­ka fö­re­tag. Det se­na­re fö­re­kom­mer dock mer säl­lan ef­ter den ”mju­ka” mi­li­tärkup­pen för­ra året då Em­mer­son Mnan­gag­wa blev pre­si­dent, en­ligt Mel­ber.

Presidentkandidaterna, Mnan­gag­wa och ut­ma­na­ren Nel­son Cha­mi­sa, lo­var bå­da ”him­mel­ri­ket på jor­den”, sä­ger Hen­ning Mel­ber som dö­mer ut löf­te­na som ”mest kos­me­ti­ka”. När det blir upp till be­vis står, jäm­te ekonomin, frå­gan om lan­dets mas­si­va ”braindrain” högt på agen­dan. En tred­je­del av be­folk­ning­en be­räk­nas ha läm­nat Zim­babwe, främst ut­bil­da­de, vil­ket har bi­dra­git till väl­färds­sy­ste­mens sön­dertra­san­de.

– Det i sin tur har drab­bat män­ni­skor på landsbygden värst, där är si­tu­a­tio­nen ka­ta­stro­fal, sä­ger han.

Många lands­bygds­bor för­lo­ra­de ock­så si­na ar­be­ten i jord­bru­ket i sam­band med den om­strid­da jordre­form där svar­ta skul­le få mark som bru­ka­des av vi­ta stor­god­sä­ga­re. Re­for­men, som sked­de un­der Mu­ga­be kring mil­len­ni­e­skif­tet, var i sig en av de vik­ti­gas­te or­sa­ker­na till att lan­dets jord­bruks­sek­tor föll sam­man i köl­vatt­net av våld och sank­tio­ner.

"

De har li­dit så myc­ket un­der se­na­re år att det är ett mi­ra­kel att de ens har över­levt.

Hen­ning Mel­ber, Zim­babwe­kän­na­re, om den svå­ra si­tu­a­tio­nen för van­li­ga zim­babwier.

Ett förs­ta steg

mot att åter­ska­pa för­tro­en­det för Zim­babwe som ett land värt att in­ve­ste­ra i är att ge­nom­fö­ra mån­da­gens val på ett trans­pa­rent och de­mo­kra­tiskt sätt, en­ligt Mel­ber. Om så blir fal­let åter­står att se, men det finns oro bland an­nat för att den stat­ligt till­sat­ta val­kom­mit­tén ska ha trix­at med röst­nings­lis­tor­na ge­nom att stry­ka op­po­si­tio­nel­la.

Sam­ti­digt finns en makt­fak­tor som nämns på tok för säl­lan, me­nar Mel­ber. Han kal­lar mi­li­tä­ren för ”ele­fan­ten i rum­met”.

– Jag tror in­te att mi­li­tä­ren god­kän­ner nå­gon an­nan än Mnan­gag­wa som le­da­re för lan­det. Och då är frå­gan hur de­mo­kra­tiskt va­let egent­li­gen blir. ■

Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Zim­babwe styr­des från själv­stän­dig­he­ten 1980 av Robert Mu­ga­be, i mit­ten på bil­den på väg mot röst­nings­lo­ka­len. Han för­vand­la­des från en hyl­lad fri­hets­hjäl­te till en hän­syns­lös och makt­full­kom­lig le­da­re och tving­a­des att av­gå 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.