Ny MH370-rap­port ger inga led­trå­dar – an­hö­ri­ga be­svik­na

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN - TT-AFP

Den ef­ter­läng­ta­de rap­por­ten om Ma­lay­sia Air­li­nes flight MH370 ger inga nya led­trå­dar till var­för pla­net för­svann när­mast spår­löst över In­dis­ka oce­a­nen 2014. Många av de an­hö­ri­ga till pas­sa­ge­rar­na på pla­net är ar­ga och be­svik­na.

Utre­dar­nas of­fi­ci­el­la rap­port lyfter fram miss­tag som har be­gåtts av flyg­le­da­re, och slår fast att MH370:s rutt san­no­likt ha­de lagts om ma­nu­ellt, sna­ra­re än till följd av ett me­ka­niskt fel. Sam­ti­digt kon­sta­te­ras att pla­net – en Bo­e­ing 777 på väg mel­lan Ku­a­la Lum­pur och Pe­king – var flyg­dug­ligt och att pi­lo­ter­na var i god form. 239 per­so­ner be­fann sig om­bord.

”Tea­met har in­te lyc­kats slå fast or­sa­ken till MH370:s för­svin­nan­de”, sam­man­fat­tar den om­kring 400 si­dor långa rap­por­ten.

– Det är en otro­lig be­svi­kel­se. Jag är fru­stre­rad. Det finns ing­et nytt i rap­por­ten, sä­ger In­tan Mai­zu­ra Oth­man, vars man var ste­ward på MH370.

–Många ha­de frå­gor som de vil­le stäl­la, sä­ger G Subra­ma­ni­am, som för­lo­ra­de en son i olyc­kan, och be­skri­ver sam­ti­digt vre­den hos många an­hö­ri­ga som har sam­lats för att ta del av pre­sen­ta­tio­nen av rap­por­ten.

MH370:s för­svin­nan­de är ett av flyg­histo­ri­ens störs­ta myste­ri­er. Det en­da som har hit­tats från pla­net är mind­re vrak­de­lar som flu­tit i land längs Afri­kas kust och på öar­na ut­an­för.

Den of­fi­ci­el­la

sökin­sat­sen av­slu­ta­des re­dan 2017, men un­der vå­ren 2018 ge­nom­för­de ett privat ame­ri­kanskt fö­re­tag fort­sat­ta sök­ning­ar, som la­des ned i maj, i brist på nya fynd. Sam­man­lagt har över 710000 kvadrat­kilo­me­ter havs­bot­ten un­der­sökts ut­an re­sul­tat.

En av de för­kla­ring­ar som an­ses mer tro­vär­dig är att pi­lo­ten var med­vets­lös då pla­net kra­scha­de. En an­nan giss­ning är att pla­net kan ha ka­pats.

De fles­ta te­o­ri­er har av­vi­sats av ex­per­ter, och ef­tersom fly­gets svar­ta lå­dor in­te har åter­fun­nits ty­der myc­ket på att san­ning­en om MH370 ald­rig kom­mer att kom­ma fram. ■ mil­jo­ner män­ni­skor i del­sta­ten As­sam, i nord­öst­ra Indien får sitt med­bor­gar­skap in­dra­get, ef­ter att myn­dig­he­ter of­fent­lig­gjort en om­stridd med­bor­gar­lis­ta, som väckt far­hå­gor om att ben­ga­lisk­ta­lan­de mus­li­mer kan kom­ma att de­por­te­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.