Kä­ra dag­bok: ”Mam­ma kyss­te fel man i trap­pan”

Svenska Dagbladet - - KULTUR - SvD Kultur kultur@svd.se

En som­mar­dag på fem­ti­o­ta­let rå­kar An­net­te se nå­got hon se­dan in­te kan glöm­ma – mam­ma och syss­ling­en Jan­ne, mitt i en kär­lek­skyss. I SvD:s se­rie ”Kä­ra dag­bok” har lä­sa­re de­lat med sig av si­na all­ra dju­pas­te hem­lig­he­ter.

Kä­ra dag­bok; i dag har jag svårt att skri­va för jag ba­ra grå­ter.

När jag öpp­na­de dör­ren för att gå ner­för köks­trap­pan till käl­la­ren såg jag det hems­ka som jag in­te vill tro är sant. I trapp­dunk­let stod mam­ma och Jan­ne om­sling­ra­de. Jag stäng­de dör­ren snabbt men hann se att de kra­ma­des och pus­sa­des. Jag blev stel i he­la krop­pen, ru­sa­de till mitt rum, lås­te in mig och kas­ta­de mig på säng­en. Här har jag le­gat he­la ef­ter­mid­da­gen och kväl­len och grå­tit så det gör ont i he­la krop­pen. He­la ti­den ser jag mam­ma och Jan­ne fram­för mig. Jag för­sö­ker in­ta­la mig att det är in­bill­ning el­ler en mar­dröm. Men jag vet vad jag har sett.

Jag för­står

nu var­för min syss­ling som är myc­ket äld­re än jag och myc­ket yng­re än mam­ma trivs hos oss här på lan­det. Han kom­mer i sin tju­si­ga herr­gårds­vagn in­nan pap­pa kom­mer från kon­to­ret i stan i vår gam­la Ford. Pap­pa har lo­vat sin älsk­lings­ku­sin, tant Ai­no i Fa­gers­ta, att Jan­ne ska få bo hos oss på som­ma­ren.

Kanske tyc­ker mam­ma mer om Jan­ne än pap­pa ef­tersom Jan­ne är ung, lång och sti­lig. Pap­pa är kort, rund och gam­mal, ska fyl­la fem­tio i höst. Han är äldst av al­la pap­por i min klass. Ibland har jag mar­dröm­mar att han ska dö för att han är så gam­mal.

Kä­ra dag­bok,

ing­en mer än Du får ve­ta det­ta. In­te ens An­na fast vi är bäs­ta vän­ner och bru­kar ta­la om allt med varand­ra. Hon är skils­mäs­so­barn och har berättat hur trå­kigt det är att säl­lan träf­fa sin rik­ti­ga pap­pa som har nya barn, hen­nes halv­sys­kon. Hen­nes nye pap­pa, far­bror Bengt, har ad­op­te­rat hen­ne. Där­för har hon dub­belt ef­ter­namn och det re­tar klass­kam­ra­ter­na hen­ne för. Jag ska all­tid ba­ra ha ett ef­ter­namn, ald­rig två.

Jag är så rädd att ock­så min mam­ma och pap­pa ska skil­jas. Det vo­re det värs­ta som kan hän­da. Tu­sen gång­er i ef­ter­mid­dag har jag bett till Gud att han ska gö­ra så att mam­ma och pap­pa in­te ska skil­jas. Hit­tills har jag va­rit rädd för att Ko­re­a­kri­get skul­le spri­das till Sve­ri­ge, nu tän­ker jag att det gär­na får bli krig – ba­ra mam­ma och pap­pa in­te skil­jer sig.

Go­de Gud, jag lo­var att ald­rig mer brå­ka med små­sys­ko­nen. Ba­ra Du gör så att mam­ma och pap­pa in­te skil­jer sig och att pap­pa in­te dör.

Kä­ra dag­bok, god­natt. Nu ska jag göm­ma nyc­keln på ett ex­tra hem­ligt stäl­le.

An­net­te

Foto: IBL

”I trapp­dunk­let stod mam­ma och Jan­ne om­sling­ra­de”, be­rät­tar An­net­te i si­na dag­bok­san­teck­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.