Eb­ba Eng­hoff, 1926–2018

Svenska Dagbladet - - FAMILJ - Uno Erik­son Lars Ore­land

En av lan­dets främs­ta kar­di­o­lo­ger, Eb­ba Eng­hoff, Uppsa­la – do­cent och över­läka­re vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la, har av­li­dit i en ål­der av 90 år. När­mast sör­jan­de är ku­si­ner och ku­sin­barn med fa­mil­jer.

Eb­ba Eng­hoff kom att ut­bil­da sig och ver­ka i Uppsa­la un­der den störs­ta de­len av sitt liv. Ef­ter full­gjord lä­kar­ut­bild­ning vid me­di­cins­ka fa­kul­te­ten i Uppsa­la på­bör­ja­de hon sin kli­nis­ka ut­bild­ning hos pro­fes­sor Erik AskUp­mark vid den me­di­cins­ka kli­ni­ken på Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set. Det fanns då ing­en spe­ci­ell kar­di­o­lo­gisk kli­nik, men hjärt­ki­rur­gins fram­växt un­der led­ning av pro­fes­sor Vi­king Olof Björk kom att stäl­la krav på de kli­nis­ka, ra­di­o­lo­gis­ka och kli­niskt fy­si­o­lo­gis­ka kli­ni­ker­na. Utred­ning­ar­na med­för­de att hjärt­la­bo­ra­to­ri­er in­rät­ta­des och ett myc­ket frukt­bart och nä­ra sam­ar­be­te kom att växa fram. På den me­di­cins­ka kli­ni­ken kom Elis Ma­lers, Inge­mar Cull­hed, Eb­ba Eng­hoff och Hans Åberg att till­de­las an­sva­ret för kar­di­o­lo­gins fram­växt. En rad för­näm­li­ga av­hand­ling­ar pub­li­ce­ra­des som la­de grun­den till hög­klas­sig sjuk­vård.

Eb­ba Eng­hoff dis­pu­te­ra­de

1972 på en myc­ket grund­lig stu­die av hjärt­klaff­sjuk­do­men aor­tain­suf­fi­ci­ens. Un­der åren kom hon se­dan att ar­be­ta vid hjärt­la­bo­ra­to­ri­et på rönt­genav­del­ning­en. Hon blev sär­skilt fram­gångs­rik med så kal­la­de trans­sep­ta­la ka­te­te­ri­se­ring­ar. Hon sköt­te en stor och myc­ket vär­de­rad kli­nisk verk­sam­het och ut­bil­da­de un­der he­la sin tid vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set många me­di­ci­ne stu­de­ran­de, och blev myc­ket upp­skat­tad och be­und­rad. Hen­nes triv­sam­ma vä­sen gjor­de att man gär­na sam­ar­be­ta­de med hen­ne. En fö­re­läs­nings­sal kom att be­näm­nas ef­ter hen­ne. Ef­ter pen­sio­ne­ring var hon un­der många år en iv­rig del­ta­ga­re i Se­ni­o­ru­ni­ver­si­te­tets fö­re­läs­ning­ar. Eb­ba Eng­hoff var ock­så an­ge­lä­gen om att be­va­ra min­net av sin fa­der, Henrik Eng­hoff, syn­ner­li­gen fram­stå­en­de pro­fes­sorn i fy­si­o­lo­gi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. Det tog sig ut­tryck i en för­näm­lig do­na­tion till Uppsa­la me­di­cin­hi­sto­ris­ka mu­se­um – ett fin­me­ka­niskt mäs­ter­verk till­ver­kat av fa­dern.

En svår sjuk­dom kom att för­dyst­ra Eb­ba Eng­hoffs sista lev­nads­år. Hen­nes kla­ra in­tel­lekt var dock helt in­takt in­till slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.