Ma­ri­an­ne Rapp, 1940–2018

Svenska Dagbladet - - FAMILJ - Ma­ri­an­ne Carl­berg Lol­lo Sten­berg

Ma­ri­an­ne Rapp, Stock­holm, har ef­ter en läng­re tids sjuk­dom av­li­dit 77 år gam­mal, på sin bort­gång­ne ma­ke Jo­hans fö­del­se­dag. Hon ef­ter­läm­nar de tre bar­nen Fred­rik, Sus­si och Lot­tie med fa­mil­jer.

Ma­ri­an­ne väx­te upp i Stock­holm och av­la­de stu­dentex­a­men på Palm­grens­ka sam­sko­lan där hon och Johan var klass­kam­ra­ter och blev ett par. Hon stu­de­ra­de na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­nen på Stock­holms uni­ver­si­tet och bör­ja­de un­der­vi­sa på Adolf Fred­riks mu­sik­sko­la. Så små­ning­om flyt­ta­de Ma­ri­an­ne och Johan till Sundsvall, där­ef­ter bar fär­den vi­da­re till Jön­kö­ping var­ef­ter de åter­vän­de till Stock­holm. Un­der ti­den föd­des de tre bar­nen, sam­ti­digt som Ma­ri­an­ne ut­ö­va­de sitt yr­ke.

Ma­ri­an­ne var Jo­hans bäs­ta råd­gi­va­re vid upp­byg­gan­det av fa­mil­je­fö­re­ta­get Po­mo­na. Ef­ter Jo­hans bort­gång för­blev hon ak­tiv i bo­la­get. Hon och Johan bygg­de ock­så upp ett ut­sökt bo­en­de i An­ti­bes, som fa­mil­je­med­lem­mar­na ut­nytt­ja­de vid oli­ka tid­punk­ter på året. Hon höll i all pla­ne­ring av de år­li­ga bil­re­sor­na för fa­mil­jens skid­se­mest­rar i Kitz­bu­hel, och var­je som­mar fanns det ock­så ut­rym­me för någ­ra vec­kors vis­tel­se på som­mar­stäl­let i Båstad.

Un­der åren ut­veck­la­des hon till en skick­lig bridge- och golfspe­la­re.

Fa­mil­jen för­verk­li­ga­de

en dröm när de köp­te går­den Munga norr om Väs­terås – går­den där fri­mär­ket ”gu­la tre skil­ling ban­co” en gång hit­ta­des. Vid re­stau­re­ring­en av går­den fram­gick Ma­ri­an­nes ge­dig­na kun­ska­per, så­väl vid va­let av en­bart ur­sprung­li­ga bygg­nads­ma­te­ri­al som vid va­let av ti­dan­pas­sad in­red­ning och an­tik­vi­te­ter.

Vi, någ­ra av hen­nes vä­nin­nor, upp­skat­ta­de Ma­ri­an­ne för hen­nes ra­ka men än­då vän­li­ga sätt, hen­nes klo­ka syn­punk­ter och hen­nes vän­fast­het. Hon läm­nar ett be­stå­en­de tom­rum hos oss.

Vi tän­ker på fa­mil­jen som var hen­nes gläd­je och stolt­het.

Bridge­vä­nin­nor­na ge­nom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.