”Bygg­bo­la­gen tryc­ker in mer lån i ny­pro­du­ce­rat”

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER - Johan Hel­le­kant johan.hel­le­kant@svd.se

Många av de störs­ta och mest kän­da bo­stads­ut­veck­lar­na är ock­så de bolag som sålt bo­stä­der i för­e­ning­ar med skul­der långt över re­kom­men­de­ra­de ni­vå­er. SvD har lis­tan på någ­ra av lan­dets mest skuld­sat­ta nya för­e­ning­ar.

Som SvD berättat har bo­stads­byg­gar­na kraf­tigt ökat bo­stads­rätts­för­e­ning­ars skul­der i syf­te att öka sin vinst – skul­der som se­dan kö­par­na tar över när de kö­per en ny­pro­du­ce­rad bo­stad. Ris­ken är of­ta stor att bo­stads­kö­par­na ham­nar i un­der­läge.

Skul­der­na i nya bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har i snitt ökat med nä­ra 8 pro­cent var­je år de se­nas­te fem åren. Från drygt 10000 kro­nor per kvadrat­me­ter 2011 har snit­tet ökat till i dag cir­ka 14 000 kro­nor i ny­pro­duk­tio­nen. Men det stan­nar in­te där, i vis­sa för­e­ning­ar kan för­e­nings­lå­net lig­ga över 20 000 kro­nor.

– Det in­ne­bär att ny­bygg­da för­e­ning­ar har mer än dub­belt så hög skuld­sätt­ning, och i vis­sa fall till och med tre gång­er så hög som snit­tet, sä­ger Ra­na Tou­b­al, med­grun­da­re vid saj­ten Al­labrf. se som ran­kar för­e­ning­ar ef­ter de­ras eko­no­mi i de se­nas­te års­re­do­vis­ning­ar­na.

I ge­nom­snitt är

svens­ka bo­stads­rätts­för­e­ning­ar, al­la sam­man­tag­na, be­lå­na­de med cir­ka 5 500 kro­nor per kvadrat­me­ter.

Bland bygg­bo­la­gen som satt i sy­stem att öka för­e­ning­ars skuld­sätt­ning – långt över re­kom­men­da­tio­ner­na från Al­labrf.se åter­finns To­bin Pro­per­ti­es, där pro­jekt Äril i Nor­ra Djur­gårds­sta­den stic­ker ut med för­e­nings­lån på drygt 23000 kro­nor per kvadrat­me­ter bo­stads­y­ta.

Den skuld­sätt­ningsni­vån slås dock i Oscar Pro­per­ti­es pro­jekt 79 & Park där lå­nen upp­går till 23 500 kro­nor per kvadrat­me­ter. And­ra ex­em­pel är bygg­her­ren Ei­nar Matt­sons pro­jekt i Ha­ga No­va, med skuld­sätt­ning om 20 500 kro­nor per kvadrat­me­ter. Och i Pe­abs Råck­ring­en lig­ger skul­den på 19 600 kro­nor per kvadrat­me­ter. Även JM har ibland hög för­e­nings­skuld, som i en för­e­ning på Kvarn­hol­men med 17 750 kro­nor per kvadrat­me­ter.

– Det vik­ti­gas­te är att kon­su­men­ten är med­ve­ten om hur för­e­ning­ens eko­no­mi ser ut, för tren­den är ju helt klar, att man tryc­ker in mer lån i en bo­stads­rätts­för­e­ning. Kon­se­kven­sen av det blir mer rän­te­käns­li­ga för­e­ning­ar, sä­ger Ar­tu­ro Ar­ques, spa­re­ko­nom på Swed­bank.

"

Det in­ne­bär att ny­bygg­da för­e­ning­ar har mer än dub­belt så hög skuld­sätt­ning, och i vis­sa fall till och med tre gång­er så hög som snit­tet.

Ra­na Tou­b­al,

Klart är att bygg­bo­la­gen själ­va för­sva­rar de höga för­e­nings­lå­nen. Erik Kar­lin, vd vid To­bin Pro­per­ti­es på­pe­kar att många av de hög­be­lå­na­de för­e­ning­ar­na har så star­ka kassa­flö­den från kom­mer­si­el­la lo­ka­ler att det med rå­ge kom­pen­se­rar.

Ska man in­te se upp med höga för­e­nings­lån?

– Man ska gö­ra sin ana­lys, och se hel­he­ten, där även kom­mer­si­el­la lo­ka­ler in­går. Som jag ser det är Brf Äril en, i prak­ti­ken, myc­ket lågt be­lå­nad för­e­ning, för där finns sto­ra kom­mer­si­el­la in­täk­ter, bland an­nat från en för­sko­la med ti­o­å­rigt hy­res­kon­trakt. De kom­mer­si­el­la lo­ka­ler­na är en fan­tas­tisk till­gång för för­e­ning­en, sä­ger Erik Kar­lin.

Att just de

mest skuld­sat­ta för­e­ning­ar­na har lo­ka­ler el­ler ga­ra­ge­plat­ser som man pla­ne­rar att hy­ra ut för att få ex­train­täk­ter är det ar­gu­ment som ock­så and­ra i bran­schen an­ser sän­ker ris­ken med höga lån. Å and­ra si­dan finns bransch­kän­na­re som på­pe­kar att kom­mer­si­ell ut­hyr­nings­verk­sam­het ut­gör yt­ter­li­ga­re en typ av risk. ■

Foto: Lars Pe­hr­son

Ra­na Tou­b­al är med­grun­da­re av saj­ten Al­labrf.se som ran­kar för­e­ning­ar ef­ter de­ras eko­no­mi i de se­nas­te års­re­do­vis­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.