Drab­ba­de av tor­kan får drygt en mil­jard

Svenska Dagbladet - - NYHETER SVERIGE - TT

Re­ge­ring­en av­sät­ter 1,2 mil­jar­der kro­nor i stöd till Sve­ri­ges lant­bru­ka­re som prö­vats svårt av tor­kan.

– Vi pre­sen­te­rar ett na­tio­nellt krispaket till Sve­ri­ges bön­der. Den lång­va­ri­ga tor­kans ef­fekt på be­tet or­sa­kar brist på grov­fo­der till dju­ren. Och det gör att vi kän­ner en stor oro för den svens­ka livs­me­dels­för­sörj­ning­en, sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) vid en press­kon­fe­rens.

Lands­bygds­mi­nis­ter

SvenErik Bucht (S) sä­ger att svens­ka bön­der kom­mer att få im­por­te­ra grov­fo­der till dju­ren. Där­för kom­mer re­ge­ring­ens krispaket att ge stöd för lant­bru­kar­na att kö­pa in grov­fo­der till dju­ren, för att för­hind­ra nödslakt.

– Vi har räk­nat med 375 kro­nor per vux­et djur i stöd. Vi har satt ett tak­be­lopp per gård på 150 000 kro­nor. En nor­mal mjölk­gård kom­mer få un­ge­fär 60 000 kro­nor i stöd. För­stärk­ning­en i lik­vi­da me­del ska gö­ra att lant­bru­kar­na kan för­hind­ra ut­slakt­ning av djur, sä­ger han.

Sven-Erik Bucht sä­ger att han har ta­lat med EU om möj­lig­he­ten att kun­na be­ta­la ut ett EU-stöd på 250 mil­jo­ner kro­nor i för­skott.

–Vi har fått po­si­ti­va sig­na­ler, så jag be­dö­mer att ut­sik­ten på att få ett po­si­tivt be­slut på det här i sep­tem­ber är go­da el­ler myc­ket go­da.

Re­ge­ring­en sän­ker

ock­så slak­te­ri­av­gif­ten med 60 mil­jo­ner kro­nor.

–Det här är en myc­ket hög risk för ut­slakt­ning. Vi har in­te ka­pa­ci­tet på slak­te­ri­er­na och det här är ett hot mot vår livs­me­dels­för­sörj­ning bå­de på lång och på kort sikt. Många jord­bruks­fö­re­tag kom­mer att sät­tas i kon­kurs om vi in­te han­te­rar det här på na­tio­nell ni­vå, sä­ger Sven-Erik Bucht. ■

Foto: To­mas One­borg

Stock­holms läns lands­ting har sagt att man öns­kar kö­pa ut Nya Ka­ro­lins­ka Sjuk­hu­sets äga­re, Swe­dish Hospi­tal Part­ners SHP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.