Nytt bak­slag för NKS – ord­fö­ran­de spar­kas

Svenska Dagbladet - - NYHETER SVERIGE - Fred­rik Mell­gren fred­rik.mell­gren@svd.se Hans wes­ter­berg hans.wes­ter­berg@nliv.se

Gun­nar Né­meth, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Nya Ka­ro­lins­ka Sjuk­hu­sets äga­re Swe­dish Hospi­tal Part­ners (SHP), har plöts­ligt tving­ats läm­na sitt upp­drag.

– Den kom­pe­tens jag har be­döms nu in­te läng­re be­höv­lig av SHP:s två äga­re, Skans­ka och In­nisfree, sä­ger han till SvD Nä­rings­liv.

Nya Ka­ro­lins­ka Sjuk­hu­sets äga­re, Swe­dish Hospi­tal Part­ners (SHP), by­ter has­tigt sty­rel­se­ord­fö­ran­den se­dan ägar­na Skans­ka och den brit­tis­ka hedge­fon­den In­nisfree bett Gun­nar Né­meth att läm­na sitt upp­drag.

– Det är rätt att jag läm­nat sty­rel­sen i SHP, be­kräf­tar Gun­nar Né­meth för SvD Nä­rings­liv.

Né­meth har sut­tit som obe­ro­en­de sty­rel­se­ord­fö­ran­de se­dan 2011. Öv­ri­ga sty­rel­se­pos­ter i SHP de­las li­ka mel­lan Skans­ka och In­nisfree som via SHP byggt och fi­nan­si­e­rat Nya Ka­ro­lins­ka åt Stock­holms Läns Lands­ting – en 60-mil­jar­ders­af­fär fram till 2040 som drab­bats av om­fat­tan­de pro­blem.

Hos Bo­lags­ver­ket finns än­nu ing­en ny sty­rel­se­ord­fö­ran­de re­gi­stre­rad för Swe­dish Hospi­tal Part­ners.

–SHP:s nu­va­ran­de vd Ulf Norén kom­mer att gå upp som ny sty­rel­se­ord­fö­ran­de, för­kla­rar Skans­kas press­chef Ed­vard Lind.

Att by­tet av ord­fö­ran­de sker un­der oord­na­de for­mer mitt un­der som­ma­ren, ser in­te Ed­vard Lind som pro­ble­ma­tiskt.

–Vi ser in­te by­tet som dra­ma­tiskt ut­an som re­sul­ta­tet av att pro­jek­tet i och med att byg­gan­det är klart går in i en för­val­tan­de fas, sä­ger han.

Gun­nar Né­meth, 66,

är dock in­te byg­ga­re ut­an just vård­för­val­ta­re. Han har va­rit vd för vård­bo­la­get Ca­pio och sit­ter nu i dess sty­rel­se. Han är pro­fes­sor i or­to­pe­disk ki­rur­gi och har va­rit chef för Ka­ro­lins­kas or­to­pe­di­verk­sam­het.

– Jag kan flö­den ef­ter att från in­si­dan ha sett 100-tals sjuk­hus runt om i värl­den. Min roll i SHP var att för­med­la öns­ke­mål mel­lan sjuk­hu­set som kund och byg­ga­ren Skans­ka. Det är ing­en hem­lig­het att sjuk­hu­sets ut­form­ning in­te bli­vit helt op­ti­mal, kon­sta­te­rar Gun­nar Né­meth.

–Jag har kun­nat lind­ra ef­fek­ter­na av de brist­fäl­lig­he­ter som fanns, men den kom­pe­tens jag har be­döms nu in­te läng­re be­höv­lig av SHP:s två äga­re, Skans­ka och In­nisfree.

Gun­nar Né­meth sä­ger

till SvD att han gär­na ha­de stan­nat kvar som ord­fö­ran­de, men när han fick mejl­med­de­lan­det av ägar­na att de vil­le för­nya sty­rel­sen val­de han att slu­ta di­rekt.

– Det finns ing­en djup­gå­en­de kon­flikt mel­lan oss, men bo­la­get går in i en ny fas där mi­na tjäns­ter in­te an­ses be­hö­vas. Jag tror att jag kun­nat fort­sät­ta gö­ra nyt­ta för SHP för ett bra slut­re­sul­tat för NKS. Al­la par­ter i pro­jek­tet har en stor för­bätt­rings­po­ten­ti­al med öp­pen­he­ten vid sto­ra pro­jekt som be­ta­las med sam­häl­lets peng­ar, sä­ger han.

Pon­tus Winqvist från Skans­ka sit­ter i SHP:s sty­rel­se och han sä­ger, lik­som Skans­kas press­kon­takt, att pro­jekt­bo­la­get nu går in en an­nan fas ef­ter att byg­gan­det är klart. Och då är det na­tur­ligt med för­änd­ring­ar även i sty­rel­sen.

– Det har in­te fun­nits någ­ra me­nings­skilj­ak­tig­he­ter i sty­rel­sen men om Gun­nar Né­meth har syn­punk­ter på att sjuk­hu­sets ut­form­ning in­te bli­vit op­ti­mal får det stå för ho­nom, sä­ger Pon­tus Winqvist.

Gun­nar Né­meth läm­na­de själv den 9 ju­li in sin an­mä­lan till Bo­lags­ver­ket att han läm­nat sty­rel­sen i så­väl Swe­dish Hospi­tal Part­ners som dess ägar­bo­lag Swe­dish Hospi­tal Part­ners Hol­ding – ett age­ran­de som är långt ifrån kon­ven­tio­nellt. Hol­ding­bo­la­get är hälf­tenägt av var­de­ra Skans­ka och In­nisfree.

Da­gen ef­ter Né­met­hs av­gång läm­na­de de två bo­la­gen in si­na re­spek­ti­ve års­re­do­vis­ning­ar för 2017 till Bo­lags­ver­ket, där de än­nu in­te for­mellt god­känts och där­för in­te är of­fent­li­ga. Gun­nar Néh­mets av­gång ur sty­rel­ser­na kun­gjor­des dä­re­mot re­dan den 18 ju­li.

Stock­holms läns lands­ting har re­dan sagt att man öns­kar kö­pa ut SHP och det oför­del­ak­ti­ga av­tal man sit­ter med fram till 2040. För­hand­ling­ar om det­ta vän­tas kom­ma igång un­der hös­ten. ■

Foto: Mats Lun­dqvist

Gun­nar Né­meth.

Foto: Sti­na Stjern­kvist/TT

Re­ge­ring­en pre­sen­te­rar i dag si­na pla­ner för att mild­ra tor­kans verk­ning­ar för bön­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.