Fler in­ställ­da flyg vän­tar SAS

Svenska Dagbladet - - NYHETER SVERIGE - An­ders Johansson an­ders.g.johansson@svd.se An­ders Johansson an­ders.g.johansson@svd.se

SAS fort­sät­ter att tving­as stäl­la in flyg­ning­ar. Ett 40-tal in­ställ­da SAS-flyg vän­tas den kom­man­de veckan. Nu er­kän­ner SAS att pro­ble­men be­ror del­vis på då­lig pla­ne­ring. – Det är olyck­ligt, sä­ger Ton­je Sund, press­an­sva­rig på SAS.

Un­der hel­gen ställ­des 25 SAS­flyg in – och i veckan kom­mer nu yt­ter­li­ga­re 40 av­gång­ar att stäl­las in. SAS press­kon­takt Ton­je Sund upp­ger att bo­la­get för­sö­ker bo­ka om så många pas­sa­ge­ra­re som möj­ligt – men att det är pro­ble­ma­tiskt un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter.

– Vi gör allt vi kan för att lö­sa si­tu­a­tio­nen och för­sö­ker bo­ka om pas­sa­ge­ra­re. Det är li­te svå­ra­re att bo­ka om nu när det är hög­sä­song. Det hand­lar om en li­ten del av vå­ra flyg­ning­ar som drab­bas men det är själv­klart olyck­ligt, sä­ger Ton­je Sund.

Hur många av­gång­ar som drab­bats hit­tills kan hon in­te sva­ra på, men en­ligt me­di­e­upp­gif­ter från för­ra veckan ställ­des runt 700 flyg­ning­ar in på grund av per­so­nal­brist mel­lan april och ju­ni, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Di­rekt.

– Som börsno­te­rat bolag har vi in­te möj­lig­he­ten att kom­men­te­ra siff­ror så vi hän­vi­sar till tra­fikrap­por­ter­na, sä­ger Ton­je Sund som be­to­nar att det är en li­ten del av bo­la­gets re­se­nä­rer som drab­bas.

En stor del av pro­ble­met

är att fle­ra an­ställ­da i dot­ter­bo­la­get SAS Ire­land har slu­tat på grund av vad de har an­sett va­rit då­li­ga ar­bets­vill­kor. SAS grun­da­de det ir­länds­ka dot­ter­bo­la­get 2017 iett för­sök att få ned bo­la­gets kost­na­der.

Sam­ti­digt har SAS

vice kon­cern­chef och ope­ra­ti­va chef, Lars San­dahl Sö­ren­sen, nu gått ut i nors­ka Dagens Nä­rings­liv och er­känt att då­lig pla­ne­ring och brist på pi­lo­ter är or­sa­ken till de många in­ställ­da flyg­ning­ar­na den se­nas­te ti­den. Han sä­ger även till tid­ning­en att bo­la­get va­rit ”för am­bi­tiöst”.

"

Det är li­te svå­ra­re att bo­ka om nu när det är hög­sä­song.

Ton­je Sund, press­kon­takt på SAS.

Bo­la­gets Fa­ce­book­si­da har ock­så fyllts av upp­rör­da kom­men­ta­rer från drab­ba­de re­se­nä­rer. En­ligt Ton­je Sund be­ror flyg­stru­let på en kom­bi­na­tion av oli­ka pro­blem.

– Det är en kom­bi­na­tion av ex­tra­or­di­nä­ra hän­del­ser, dels tek­nis­ka pro­blem och ex­trem­vä­der som ställt till det. Bland an­nat oväd­ret nu se­nast och ge­ne­rell pi­lot­brist i Eu­ro­pa som drab­bar SAS och and­ra bolag, sä­ger Ton­je Sund.

Och pro­ble­men är

allt­så långt

ifrån över.

– Det är hög­sä­song och ty­värr har vi fort­sat­ta pro­blem kom­man­de vec­kor, sä­ger Ton­je Sund. ■ Ett stort an­tal av SAS och även Ry­a­nairs flyg­re­se­nä­rer har drab­bats av in­ställ­da el­ler för­se­na­de flyg se­nas­te veckan. Och flyg­stru­let kan bli en rik­tigt dyr af­fär för flyg­bo­la­gen om re­se­nä­rer­na verk­li­gen tar va­ra på si­na rät­tig­he­ter.

En­ligt EU:s reg­ler mås­te flyg­bo­lag be­ta­la ut cir­ka 6000 kro­nor till re­se­nä­rer vars flyg ställts in el­ler för­se­nats mer än tre tim­mar ut­an att ”ex­tra­or­di­nä­ra hän­del­ser” är or­sa­ken (ett un­dan­tag som vi åter­kom­mer till ne­dan).

För den som

drab­bats av som­ma­rens flyg­strul kan det va­ra svårt att ve­ta hur man ska gå till väga och det kan va­ra myc­ket som be­hö­ver fyl­las i. Konsument Eu­ro­pas flyg­kal­ky­la­tor är ett verk­tyg som un­der­lät­tar.

– Vi får of­ta frå­gor om hur man fyl­ler i och hur lång tid det tar att få svar från flyg­bo­la­gen. Jag skul­le rå­da drab­ba­de att an­vän­da vår flyg­kal­ky­la­tor och med hjälp av den be­gä­ra kom­pen­sa­tion från flyg­bo­la­gen, sä­ger Jo­lan­da Girzl, chef för Konsument Eu­ro­pa.

Man kan även kon­tak­ta Kon­su­ment­ver­kets ser­vice­si­da Hal­lå

Foto: An­ders Wiklund/TT

Flyg­stru­let kan bli dyrt för flyg­bo­la­gen om al­la re­se­nä­rer tar till va­ra på si­na rät­tig­he­ter vid in­ställ­da flyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.