Så får du kom­pen­sa­tion för ett in­ställt flyg

Svenska Dagbladet - - NYHETER SVERIGE -

Har ditt flyg ställts in se­nas­te veckan? Då kan du har rätt till tu­sen­tals kro­nor i kom­pen­sa­tion. SvD re­der ut vad som gäl­ler – och hur du gör för att få peng­ar­na.

Konsument och Konsument Eu­ro­pa som hjäl­per till om re­san är bo­kad med ett ut­ländskt flyg­bo­lag.

– Flyg­kal­ky­la­torn är så bra för den tar med allt som man kanske glöm­mer om man fyl­ler i på egen hand. Man kan även vän­da sig till Hal­lå Konsument för yt­ter­li­ga­re frå­gor. Gäl­ler det and­ra eu­ro­pe­is­ka flyg­bo­lag så kan man kon­tak­ta Konsument Eu­ro­pa, sä­ger Jo­lan­da Girzl.

Det finns även ett fler­tal oli­ka bolag som hjäl­per re­se­nä­rer att krä­va flyg­bo­la­gen på er­sätt­ning mot en del av ut­be­tal­nings­be­lop­pet.

–Vi har en check­lis­ta för vad man ska tän­ka på när man an­vän­der sig av ett privat kom­pen­sa­tions­bo­lag. Det kan va­ra bra att tit­ta där in­nan man even­tu­ellt an­li­tar dem. I förs­ta hand är det vik­tigt att ta re­da på si­na rät­tig­he­ter så man vet hur man kan gö­ra på egen hand och vil­ka möj­lig­he­ter som finns, sä­ger Jo­lan­da Girzl.

Det finns dock någ­ra

för­ut­sätt­ning­ar för att man ska få kom­pen­sa­tion för en in­ställd flyg­re­sa. För det förs­ta mås­te flyg­ning­en ha ställts in med kort var­sel, mind­re än 14 da­gar in­nan den pla­ne­ra­de av­gång­en.

Om flyg­bo­la­get väl­jer att bo­ka om din re­sa, be­ror möj­lig­he­ter­na till er­sätt­ning på hur för­se­nad av­gångs­re­spek­ti­ve an­komst­tid blir – och när du fick in­for­ma­tion om änd­ring­en.

Men det vik­ti­gas­te un­dan­ta­get är om fly­get ställs in på grund av ”ex­tra­or­di­nä­ra om­stän­dig­he­ter”. Konsument Eu­ro­pa upp­ger att ”ex­tra­or­di­nä­ra om­stän­dig­he­ter som in­te skul­le ha kun­nat und­vi­kas även om al­la rim­li­ga åt­gär­der ha­de vid­ta­gits”. Det kan hand­la om allt från po­li­tis­ka kri­ser till vä­der som gör det omöj­ligt att fly­ga.

Oför­ut­sed­da bris­ter i sä­ker­he­ten och när det på­går strej­ker som stör flyg­bo­la­gets pla­ne­ring är and­ra an­led­ning­ar som Kon­su­ment­ver­ket näm­ner i sin in­for­ma­tion till kun­der.

SAS upp­ma­nar si­na kun­der

att ta kon­takt med kundser­vice för att se vil­ken rätt till er­sätt­ning man har.

– Oav­sett or­sak kan du ha rätt till er­sätt­ning för kost­na­der som upp­står i sam­band med för­se­ning­en, ex­em­pel­vis mat på flyg­plat­sen, sä­ger SAS press­kon­takt Ton­je Sund.

SAS av­bö­jer att kom­men­te­ra om bo­la­gets re­se­nä­rer kan få max­be­lop­pet på 6 000 kro­nor per per­son.

– Det är svårt att kom­men­te­ra en­skil­da fall och or­sa­ker för det kan va­ra väl­digt kom­plext, sä­ger Ton­je Sund.

Om flyg­bo­la­get

sä­ger nej till att be­ta­la ut er­sätt­ning så kan man gö­ra en an­mä­lan till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den som lö­ser tvis­ten. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.