Fak­ta | Här är EU:s reg­ler för fö­re­se­na­de flyg­ning­ar

Svenska Dagbladet - - NYHETER SVERIGE -

En­ligt EU:s reg­ler

är det en för­se­ning om flyg­bo­la­get räk­nar med att flyg­ning­en för­dröjs med minst:

två tim­mar

vid al­la flyg­ning­ar på högst 1 500 kilo­me­ter

■ vid al­la flyg­ning­ar in­om EU läng­re än 1 500 kilo­me­ter och vid al­la öv­ri­ga flyg­ning­ar på

tre tim­mar

mel­lan 1 500 och 3 500 kilo­me­ter

■ vid al­la flyg­ning­ar som in­te om­fat­tas av fö­re­gå­en­de punk­ter.

fy­ra tim­mar Flyg­bo­la­get ska

ge eko­no­misk er­sätt­ning till pas­sa­ge­ra­re som drab­bas av en för­se­ning på mer än tre tim­mar.

■ 250 eu­ro för al­la flyg­ning­ar på högst 1 500 kilo­me­ter.

■ för al­la flyg­ning­ar in­om EU läng­re än 1 500 kilo­me­ter och för al­la öv­ri­ga

400 eu­ro

flyg­ning­ar som är mel­lan 1 500 och 3 500 kilo­me­ter långa.

■ för al­la öv­ri­ga flyg­ning­ar som om­fat­tas av EU:s reg­ler.

600 eu­ro Om fly­get ställs in

av­görs vil­ken kom­pen­sa­tion du har rätt till av flyg­ning­ens längd och när du blev in­for­me­rad om in­ställ­ning­en. Du har rätt till:

■ om di­stan­sen är upp till 1 500 km.

250 eu­ro 400 eu­ro

om di­stan­sen är mel­lan 1 500 och 3 500 km.

■ om di­stan­sen är mer än

3 500 km.

600 eu­ro

Käl­la: Kon­su­ment­ver­ket

Foto: An­ders Wiklund/TT

Pro­ble­men med in­ställ­da flyg spås fort­sät­ta någ­ra vec­kor till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.