Brit­ter pes­si­mis­tis­ka om brexit

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN NYHETER -

Två av tre räk­nar med att av­ta­let om Stor­bri­tan­ni­ens EU-ut­trä­de blir då­ligt ur brit­tisk syn­vin­kel och hälf­ten vill ha en folk­om­röst­ning om brex­itav­ta­let, en­ligt en en­kät som tv-ka­na­len Sky News har lå­tit gö­ra bland si­na tit­ta­re.

Den an­del som tror att av­ta­let som pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May och hen­nes re­ge­ring för­hand­lar fram med EU blir då­ligt har vux­it med 15 pro­cen­ten­he­ter till 65 pro­cent se­dan mot­sva­ran­de un­der­sök­ning gjor­des i mars.

Ställ­da in­för tre al­ter­na­tiv sva­rar 48 pro­cent av de till­frå­ga­de att de fö­re­drar att stan­na in­om EU. Sam­ti­digt vill 27 pro­cent läm­na uni­o­nen ut­an ett brex­itav­tal och ba­ra 13 pro­cent fö­re­drar­re­ge­ring­ens kom­man­de av­tal. Enkä­ten om­fat­tar 1 466 per­so­ner som in­ter­vju­a­des via nä­tet un­der pe­ri­o­den 20–23 ju­li.

Foto: Matt Dun­ham/AP

Fler brit­ter tror att pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May kom­mer för­hand­la fram ett då­ligt brex­itav­tal med EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.