Fak­ta | Till­växt på 3,3 pro­cent

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

Kro­nan och rän­tor­na

■ lyf­te se­dan Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) be­räk­nat till­väx­ten un­der årets and­ra kvar­tal till 3,3 pro­cent jäm­fört med mot­sva­ran­de kvar­tal i fjol och till 1 pro­cent jäm­fört med kvar­ta­let fö­re. Snitt­pro­gno­sen bland ana­ly­ti­ker låg en­ligt en Reu­ter­sen­kät på en till­växt jäm­fört med i fjol på 2,6 pro­cent.

Hus­hål­lens

■ kon­sum­tion un­der and­ra kvar­ta­let be­räk­nas ha ökat 0,9 pro­cent jäm­fört med förs­ta kvar­ta­let me­dan pro­duk­tio­nen in­om nä­rings­li­vet öka­de 1,2 pro­cent.

Ex­por­ten

■ öka­de 0,5 pro­cent, me­dan im­por­ten sjönk 0,1 pro­cent.

Re­vi­de­ra­de BNP-tal

■ för and­ra kvar­ta­let kom­mer den 13 sep­tem­ber, vil­ket blir ef­ter så­väl näs­ta rän­te­mö­te i Riks­ban­ken den 6 sep­tem­ber och det svens­ka riks­dags­va­let den 9 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.