Star­ka BNP-siff­ror ifrå­ga­sätts av ex­per­ter

Kro­nan lyfter, rän­tor­na sti­ger och fi­nans­mi­nis­tern gläds åt att till­väx­ten be­räk­nas till 3,3 pro­cent för and­ra kvar­ta­let. – Vi tror det här är li­te väl star­ka siff­ror, sä­ger pro­gno­sche­fen på Kon­junk­turin­sti­tu­tet (KI) om SCB:s be­räk­ning­ar.

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD - Jo­a­kim Gok­sör/TT Ro­bin Salo­mons­son/TT

Trots tull­bråk med USA lyfter ex­por­ten ovän­tat myc­ket en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB). Hus­hål­lens kon­sum­tion är en an­nan po­si­tiv över­rask­ning jäm­fört med för­vänt­ning­ar­na.

Mark­nads­re­ak­tio­nen är tyd­ligt po­si­tiv, med stärkt kro­na och hög­re rän­tor. Det häng­er sam­man med att till­väx­ten, om den hål­ler i sig och tryc­ker upp in­fla­tio­nen, kan bli en fak­tor som får Riks­ban­ken att hö­ja styr­rän­tan ti­di­ga­re än vad många räk­nat med.

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) väl­kom­nar SCB-ta­len.

– Det här är yt­ter­li­ga­re en be­kräf­tel­se på att vi har en stark eko­no­mi, sä­ger hon.

Hög­re till­växt

ger mer peng­ar till stats­kas­san. Men det är in­te ak­tu­ellt att bör­ja pla­ne­ra för skat­te­sänk­ning­ar, en­ligt fi­nans­mi­nis­tern.

–För­u­tom att vi be­hö­ver an­stäl­la fler po­li­ser, un­der­skö­ters­kor och lä­ra­re de kom­man­de åren ska vi na­tur­ligt­vis ock­så han­te­ra kli­mat­för­änd­ring­en, in­te minst med stöd till kom­mu­ner och vå­ra bön­der och skogs­ä­ga­re, sä­ger hon.

Så­väl fi­nans­mi­nis­tern som be­dö­ma­re var­nar sam­ti­digt för att dra för långt­gå­en­de väx­lar på SCB:s snab­be­räk­ning.

– Med en så pass stark BNP-till­växt, sam­ti­digt som vi an­ser att vi lig­ger nä­ra ka­pa­ci­tets­ut­nytt­jan­det, kan man tän­ka sig att vi även be­hö­ver im­por­te­ra för att mö­ta ef­ter­frå­gan. Men im­por­ten mins­ka­de med 0,1 pro­cent, så vi har en del frå­gor till SCB kring det här ut­fal­let, sä­ger Yl­va Hedén Wes­ter­dahl, pro­gno­schef på KI.

På Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) är ex­per­ter­na öd­mjukt öpp­na med att snab­be­räk­ning­en för årets and­ra kvar­tal, som tas fram spe­ci­ellt som stöd till fi­nans­de­par­te­men­tets bud­get­ar­be­te, of­ta av­vi­ker från ut­fal­let. På tio år har SCB:s snab­be­räk­ning, som när det gäl­ler ju­ni byg­ger på an­ta­gan­den om pro­duk­tio­nen i nä­rings­li­vet, ba­ra träf­fat rätt en gång.

Den all­män­na bil­den

av svensk eko­no­mi bland eko­no­mer är att vi be­fin­ner oss i en fas av in­broms­ning. SEB:s Ol­le Holm­gren de­lar den­na upp­fatt­ning och tror bland an­nat att den ovän­tat star­ka ny­bils­för­sälj­ning­en i ju­ni spö­kar. Han no­te­rar mins­ka­de bo­stads­in­ve­ste­ring­ar i SCB-un­der­la­get och pe­kar på in­di­ka­to­rer för kon­sum­tion som har vikt av nedåt se­dan en tid.

–Kon­su­ment­för­tro­en­det åter­häm­ta­de sig li­te i ju­li, men har fal­lit ned un­der det hi­sto­ris­ka snit­tet. De­talj­han­delns för­tro­en­de­in­di­ka­tor föll un­der det hi­sto­ris­ka snit­tet i ju­li, till den lägs­ta ni­vån se­dan 2013, sä­ger han. ■

Foto: Christi­ne Ols­son/TT

Den star­ka kon­junk­tur­ut­veck­ling­en spe­lar re­ge­ring­en, med fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son, i hän­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.