Fak­ta | Van­ligt med sto­ra re­vi­de­ring­ar

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

Snab­be­räk­ning­en

för and­ra kvar­ta­let har gjorts se­dan 1996 för att bi­stå Fi­nans­de­par­te­men­tet i bud­get­ar­be­tet. Den kom­mer re­dan 30 da­gar ef­ter av­slu­tat kvar­tal och byg­ger till stör­re del på pro­gno­ser än årets öv­ri­ga pre­li­mi­nä­ra be­räk­ning­ar av kvar­ta­lens BNP som SCB gör.

Det är van­ligt med re­la­tivt sto­ra re­vi­de­ring­ar av snabb­be­räk­ning­ens tal. Se­dan 2007 har snab­be­räk­ning­en för årets and­ra kvar­tal ba­ra träf­fat rätt en gång. I fjol låg den en hel pro­cen­ten­het över det ut­fall som se­na­re räk­na­des fram av SCB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.