Em­my­lou Tuv­hag: Trots ur­stark eko­no­mi – lä­ge att bunk­ra på spar­kon­tot

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

ve­ri­ges eko­no­mi är ur­stark. Men svens­ka hus­håll fort­sät­ter att se fa­ror. Ett an­tal fak­to­rer ta­lar för att de gör rätt i att bunk­ra peng­ar på spar­kon­tot.

Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) le­ve­re­ra­de på mån­da­gen ett gläd­je­be­sked, in­te minst för sit­tan­de re­ge­ring.

Men siff­ran, 3,3 pro­cents till­växt i ka­len­derkor­ri­ge­ra­de siff­ror se­dan and­ra kvar­ta­let i fjol, ska tas med en ny­pa salt. Det be­ror fram­för allt på att ut­räk­ning­en är snabbt gjord, ba­ra en knapp må­nad ef­ter and­ra kvar­ta­lets ut­gång. De­lar av un­der­la­get för be­räk­ning­en är än­nu in­te till­gäng­ligt och SCB har där­för del­vis tving­ats lu­ta sig mot pro­gno­ser och be­döm­ning­ar. En mer till­för­lit­lig be­räk­ning kom­mer först i sep­tem­ber.

Än­då går det in­te att bort­se från att siff­ran över­träf­far pro­gnosma­kar­nas för­vänt­ning­ar och det rå­der ing­en tve­kan om att Sve­ri­ge är in­ne i en hög­kon­junk­tur.

Re­sul­ta­tet stärks av att även Kon­junk­tur­ba­ro­me­tern, som pub­li­ce­ra­des i för­ra veckan, vi­sa­de på fest­stäm­ning. Ar­bets­lös­he­ten är låg, in­du­strin är glöd­het och svens­kar­na är be­red­da att öpp­na på plån­bo­ken.

Bland det som bi­drog till mån­da­gens höga till­växt­siff­ra fanns hus­hål­lens kon­sum­tion, fram­för

Sallt ut­gif­ter för trans­por­ter och for­don. Men den se­nas­te ti­dens sta­tistik vitt­nar om att svens­kar­na in­te är helt med på no­ter­na. Även om hus­hål­len på sisto­ne bli­vit nå­got mer op­ti­mis­tis­ka är stäm­nings­lä­get märk­bart läg­re än i nä­rings­li­vet som hel­het. Och trots att svensk kon­junk­tur har pe­kat upp­åt ett an­tal år fort­sät­ter svens­ka hus­håll att läg­ga enor­ma sum­mor peng­ar på hög. Spa­ran­det är fort­satt hi­sto­riskt högt.

Un­der förs­ta kvar­ta­let i år upp­gick in­sätt­ning­ar­na på svens­ka spar­kon­ton till 25 mil­jar­der kro­nor, en­ligt SCB. Svens­ka fol­ket har in­te satt av li­ka myc­ket för spa­ran­de på över ett de­cen­ni­um.

För­sik­tig­he­ten bott­nar

tro­ligt­vis i hot från ett an­tal an­nal­kan­de fa­ror. Hög­kon­junk­tu­ren kan ex­em­pel­vis slå över i över­hett­ning, om det in­te re­dan skett. Trots att lö­ner och pri­ser ba­ra sti­ger i mått­lig takt har vi näm­li­gen ett väl­digt högt re­surs­ut­nytt­jan­de och brist på folk i många bran­scher.

Lägg till fort­satt oro för es­ka­le­ran­de han­dels­krig, risk för yt­ter­li­ga­re pris­fall på bo­stä­der och en oklar re­ge­rings­bild­ning ef­ter va­let i sep­tem­ber som kan ska­pa tur­bu­lens och osä­ker­het.

Dess­utom är det in­te omöj­ligt att po­li­ti­ker­na ef­ter va­let enas om att trap­pa ned rän­te­av­dra­get. Hus­hål­lens svar i SEB:s se­nas­te bo­pris­in­di­ka­tor vi­sar ock­så att fler­ta­let räk­nar med yt­ter­li­ga­re re­gle­ring­ar och åtstram­ning­ar som kan på­ver­ka de eg­na bo­en­de­kost­na­der­na un­der åren som kom­mer.

Riks­ban­kens fort­sat­ta mi­nus­rän­ta ska­par dess­utom be­hov av att fyl­la på buf­fer­ten. Det be­ror på att spar­kon­tot in­te väx­er av sig själv i ti­der av noll­rän­ta på spa­ran­det. Sna­ra­re nag­gas det i kan­ten av in­fla­tio­nen som trots allt lig­ger på runt 2 pro­cent.

Dess­utom vän­tas de långa rän­tor­na fort­sät­ta att sti­ga. Trots ökad kon­kur­rens bland bolå­ne­in­sti­tu­ten är det tro­ligt att sti­gan­de mark­nads­rän­tor förr el­ler se­na­re slår ige­nom i vå­ra bolå­ne­rän­tor, om än i lång­sam takt.

Slut­li­gen be­ty­der den lå­ga rän­tan att svens­ka pen­sions­spa­ra­re ris­ke­rar att få läg­re av­kast­ning på det eg­na ka­pi­ta­let i tra­di­tio­nel­la liv­för­säk­ring­ar, vil­ket i slutän­dan le­der till läg­re pen­sion. Nå­got som SvD har skri­vit om ti­di­ga­re.

Slut­sat­sen är en­kel. Fort­satt för­sik­tig­het är san­no­likt rätt väg för hus­hål­len att gå – trots brin­nan­de hög­kon­junk­tur.

Em­my­lou Tuv­hag

är re­por­ter på SvD Nä­rings­liv. Läs fler tex­ter på:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.