Me­di­co­ver

MEDELSTORA BOLAG

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

Vård- och di­a­gnostik­bo­la­get Me­di­co­ver re­do­vi­sar ett re­sul­tat ef­ter skatt på 7,0 mil­jo­ner eu­ro för det and­ra kvar­ta­let 2018 (2,3). Re­sul­ta­tet per ak­tie upp­gick till 0,05 eu­ro (0,02). Rö­rel­se­re­sul­ta­tet blev 6,4 mil­jo­ner eu­ro (5,7) och rö­rel­se­mar­gi­na­len var 4,0 pro­cent (4,0). Net­to­om­sätt­ning­en upp­gick till 161 mil­jo­ner eu­ro (142). Den or­ga­nis­ka för­sälj­nings­till­väx­ten var 13,7 pro­cent.

Foto: Christi­ne Ols­son

Ex­por­ten lyfter ovän­tat myc­ket en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) be­räk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.