Kol­la in nya träff­punk­ten för unga

Täby Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Den 8 no­vem­ber öpp­nar Tä­bys nya mö­tes­plats för unga. Men vi tog oss en li­ten för­hand­s­titt.

Es­pla­nad är Tä­bys nya mö­tes­plats för unga i åld­rar­na 16 till 21 år. Här, pre­cis in­till nya kom­mun­hu­set och Tä­by torg har ett långt ar­be­te på­gått för att ska­pa mö­tes­plat­sen.

– Det har va­rit en lång pro­cess, på två och ett halvt år. Så vi har läng­tat, sä­ger The­re­se Al­vebro, fri­tids­le­da­re.

För att ut­for­ma lo­ka­len har de haft hjälp av en del re­fe­rens­grup­per, be­stå­en­de av just ung­do­mar i den till­tänk­ta ål­dern.

– De har öns­kat vad de vil­le ha här. Det har va­rit en del band som vill in här och re­pa. Där känns det som det va­rit ett tryck, sä­ger Jör­gen Oscars­son, fri­tids­le­da­re.

Lo­ka­len är stor och luf­tig och har en loung­e­käns­la med fler­ta­let soff- och sitt­grup­per.

Här ska även ett mi­ni­bib­li­o­tek fin­nas, med böc­ker från hu­vud­bib­li­o­te­ket.

Nick­las Ar­denstedt är re­sul­tat- och en­hets­chef på Ung fri­tid. Han är sä­ker på att mö­tes­plat­sen kom­mer att fyl­la en vik­tig funk­tion.

– Det är vik­tigt att ha en mö­tes­plats för äld­re mål­grup­pen med. Att de har nå­gon­stans att mö­tas och att vi kan nå dem som kans­ke in­te är så ak­ti­va i för­e­nings­li­vet, sä­ger han.

I lo­ka­len finns bland an­nat sa­lar som kan an­vän­das för till ex­em­pel dans.

Här finns ock­så en atel­jé för kre­a­tivt ska­pan­de med sy­ma­ski­ner, ett rum med da­to­rer, två replo­ka­ler och en in­spel­nings­stu­dio.

Di­rekt i en­trén finns ett fik. He­la lo­ka­len är på cir­ka 800 kvadrat­me­ter och lig­ger i bot­ten­plan i Tä­by kul­tur­hus, ut mot Tä­by torg.

Från och med den 9 no­vem­ber är det öppet 11 till 21 på mån­da­gar till tors­da­gar. På fre­da­gar är det öppet från kloc­kan 11 till 23.

Det är vik­tigt att ha en mö­tes­plats för äld­re mål­grup­pen med. Att de har nå­gon­stans att mö­tas och att vi kan nå dem som kans­ke in­te är så ak­ti­va i för­e­nings­li­vet.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

LÄ­GE FÖR LOUNG. Lo­ka­len är stort som ett stör­re var­dags­rum och har sto­ra föns­ter som vet­ter ut mot tor­get. Replo­kal och kaféin­ryms ock­så.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

CHEFAR. Nick­las Ar­denstedt är en­hets­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.