Väg­ar­be­ta­re ho­tad till li­vet vid Tä­by C

Täby Nyheter - - TÄBY NYHETER - Lot­ten Eng­bom

Det var i ons­dags som en flagg­vakt ho­ta­des till li­vet av en bi­list. För att tryg­ga si­tu­a­tio­nen har väk­tar­skydd satts in.

I ons­dags för­ra vec­kan ho­ta­des en flagg­vakt till li­vet vid ett väg­byg­ge in­till Tä­by cent­rum, nå­got som P4 Stock­holm var först att be­rät­ta om.

– Vi hål­ler på med as­fal­te­rings­ar­be­te i an­slut­ning till Tä­by cent­rum och i sam­band med en vägav­stäng­ning har en av de vak­ter som vår un­de­rent­re­pre­nör har, bli­vit ho­tad av en ag­gres­siv bi­list. Det är full­stän­digt oac­cep­ta­belt, sä­ger Jo­a­kim Qui­ding, sam­hälls­ut­veck­lings chef på Tä­by kom­mun, till P4.

Får stöd

Flagg­vak­ten upp­ges ar­be­ta för JM ent­re­pre­nad och fö­re­ta­get har en kris­grupp som ta­git hand om den ho­ta­de. Även Tä­by kom­mun ska ha gett stöd.

Nu har väk­tar­skydd satts in för att skyd­da de flagg­vak­ter som job­bar på plat­sen. Väk­tar­na ska kun­na in­gri­pa om nå­got lik­nan­de sker.

– Vi för­sö­ker för stun­den att få en bra tra­fik­mil­jö kring vårt cent­rum. Det är för sam­häl­lets bäs­ta vi gör det här, och det är be­dröv­ligt att en per­son här ut­sätts för hot. Po­li­sen har ock­så ta­git det på ful­las­te all­var, sä­ger Jo­achim Qui­ding till P4.

Bi­lis­ten ska va­ra po­li­san­mäld.

Vi för­sö­ker för stun­den att få en bra tra­fik­mil­jö kring vårt cent­rum. Det är för sam­häl­lets bäs­ta vi gör det här, och det är be­dröv­ligt att en per­son här ut­sätts för hot. Po­li­sen har ock­så ta­git det på ful­las­te all­var

HOT. En flagg­vakt blev ho­tad till li­vet vid ett väg­byg­ge i Tä­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.